Siirry sisältöön

Sjöfåglarna trivs på de restaurerade våtmarkerna

Våtmarkssituationen i Finland har under de senaste 30 åren försämrats av igenväxning och av att grunda vattenområden har övervuxits av vass och sly. På grund av att sjöfågelstammarna och andjaktområdena har minskat har antalet andjägare under de senaste 20 åren halverats. Ifjol deltog 93 700 jägare i sjöfågel-jakten, medan antalet jägare som hade betalat viltvårdsavgiften var 308 200.

Jägare och markägare som är bekymrade över situationen för sjöfåglar som häckar på våtmarker har vidtagit motåtgärder och anlagt hela 2 000 sjöfågelvåtmarker i Finland. Finlands viltcentral stöder våtmarksaktiviteten genom projektet Hembygdsvåtmark Life +. I projektet restaureras och anläggs nya våtmarker för sjöfåglar i samarbete med privata markägare och företag i vanlig ”vardagsnatur”.

Inom projektet Life har man erbjudit rådgivning, planeringshjälp, finansiering och praktisk handledning på plats för 45 modellvåtmarker runtom i landet, vilkas sammanlagda yta uppgår till över 200 hektar. När en våtmark är färdig fokuserar man på sjöfågelinventeringar, planering av hållbar jakt och skötsel av våtmar-ken.

Sjöfåglarna har gynnats av de anlagda våtmarkerna. På de våtmarker som har anlagts inom projektet Hembygdsvåtmark Life + har man påträffat många sjöfågelarter och även de i fråga om häckningsomgivning krävande arterna stjärtand och bläsand. På hösten erbjuder våtmarkerna mat- och rastplats för sjöfåglar som förbereder sig inför flyttningen.

De våtmarker som jägare har anlagt genom talkoarbete erbjuder nya jaktmöjligheter. Med hjälp av de kullinventeringar som genomförs sommartid uppskattas våtmarkernas sjöfågelproduktion. På hösten kommer uppskattningen till användning, då det avgörs hur många sjöfåglar som får fällas. Genom hållbar beskattning förbättras förutsättningarna för jakt även under kommande år.

Jakten på småvilt som bedrivs på våtmarkerna riktas främst till nya arter såsom mink och mårdhund, vilka har konstaterats ha en skadlig inverkan, och främjar bevarandet av alla våtmarksarter. De anlagda våtmarkerna har många positiva effekter även beträffande skyddet av vattendrag och för rekreationsbruk.

Finland är västra Europas viktigaste häckningsområde för många sjöfågelarter som häckar på våtmarker. Över hälften av Europas stammar av stjärtand, knipa, bläsand, kricka och sädgås häckar i Finland. Vår viktigaste viltsjöfågel, gräsanden, har enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet en stabil stam.

Ytterligare information:
De regionala jaktcheferna och viltvårdsplanerarna, se Kontaktuppgifter