Siirry sisältöön

Sjöfågeljakten börjar

Sjöfågeljakten börjar på torsdagen 20.8. klockan 12:00. Sjöfåglar påträffas i hela landet, och möjligheterna till jakt på sjöfågel är relativt goda på lokal nivå. För de som skall bege sig på jakt är det skäl att hålla jaktbegränsningar och till jakten hörande ansvarsfulla tillvägagångssätt i minnet.

Sjöfågeljakten är en viktig jaktform, som omkring hundratusen jägare årligen deltar i. Enligt Naturresursinstitutet (Luke) var gräsanden den fågel som fälldes mest, då man som byte fick omkring 251 000 gräsandsindivider. Därnäst mest vanliga bytesarter är kricka, knipa och bläsand.

Från och med den 20 augusti får man jaga gräsänder, krickor, årtor, bläsänder, stjärtänder, skedänder, brunänder, viggar, knipor, ejdrar, sothönor och kanadagäss. Jakt på sädgås är förbjuden och för grågåsen har fastställts regionala jaktbegränsningar. Jaktperioden på sjöfågel upphör i slutet av december.

Våtmarker lockar sjöfåglarna

Den regniga sommaren har skapat nya födoområden för sjöfåglarna, och till exempel vattenområden som bildats på sädesfälten är lockande ställen för sjöfåglarna. Regnen har också fyllt dikena, vars översvämningar har skapat lämpliga födoplatser för fåglarna. Våtmarkerna är viktiga, för att de erbjuder livsmiljöer för väldigt många olika arter av organismer. Därtill kan de fungera som naturens egna filter genom att de stoppar fasta partiklar och binder näring från jord- och skogsbrukets samt torvproduktionens torrläggningsvatten.

Utöver de naturliga våtmarkerna har jägarna anlagt och återställt våtmarker. Genom Finlands viltcentrals Hembygdsvåtmark Life+ -projektet har det anlagts och återställts 47 modellvåtmarker på olika håll i Finland. Därtill har man bistått vid planeringen av tiotals nya objekt. På en del av dessa jagas det sjöfågel, men en del områden har jägarna velat lämna i fred som lugna födo- och viloplatser för fåglarna.

Ansvarsfullhet är en viktig del av jakten

Nu då jaktperioden startar är det bra för jägarna att tänka igenom värderingarna och målen för sin hobby samt stärka jaktens ställning i samhället. Finlands viltcentral har publicerat Sjöfågeljägarens etiska regler, där man ger anvisningar för en ansvarsfull jakt på sjöfågel.

Jägarna skall komma ihåg, att enbart sjöfåglar som med säkerhet identifierats får jagas och att övriga jägare, naturen och bosättning alltid skall tas i beaktande. Sjöfågel jägarens etiska regler finns att ladda ner på Finlands viltcentrals internetsidor.

Luke önskar få vingprov

Naturresursinstitutet (Luke) önskar att jägarna sänder in vingprov av de fällda sjöfåglarna. Proverna används i forskningen, där Luke bland annat utreder hur jakten inriktas på olika arter, bytets variationer tidsmässigt och lokalt, utveckling av flygförmågan och när honornas ruggning infaller.

Frivilliga som vill sända vingprover ombeds anmäla sig till Naturresursinstitutets planerare Katja Ikonen. Luke sänder anvisningar hur man tar vingprov samt provpåsar och returneringskuvert. Postningen av vingproven orsakar ingen kostnad för avsändaren. På resultatet av vinginsamlingen sänds respons till samlaren, och uppgifterna publiceras i tidningen Jägaren och på Lukes internetsidor.

Bild- och ljudmaterial för identifiering av fåglar 

 

Tilläggsuppgifter

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna, se kontaktuppgifter

Vinginsamling:
Ikonen, Katja, planerare, Naturresursinstitutet
0295 327 010, katja.ikonen@luke.fi