Siirry sisältöön

Nya författningar om skjutbanor och förvaring av vapen träder i kraft 1.12.

Inrikesministeriet:

Lagen om ändring av skjutvapenlagen och vissa andra författningar om skjutvapen ändras fr.o.m. den 1 december 2015. Samtidigt träder en ny lag om skjutbanor i kraft. Statsrådet föreslog i dag att lagen om skjutbanor och lagändringarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna i morgon den 12 juni. Genom lagändringarna förbättras vapensäkerheten och främjas ett tryggt hobbyskytte.

I fortsättningen måste ett skjutvapen förvaras så att vapnet eller en vapendel är inlåst. Om tillståndsinnehavaren har mer än fem vapen, ska vapnen förvaras i ett godkänt säkerhetsskåp eller i en förvaringslokal som polisinrättningen godkänt. Också särskilt farliga skjutvapen ska även i fortsättningen förvaras på detta sätt. För anskaffning av ett säkerhetsskåp har man en övergångsperiod på fem år.

De effektivaste luftvapnen omfattas i fortsättningen av tillämpningsområdet för skjutvapenlagen. Innehav av effektiva luftvapen är beroende av anmälan om innehavaren har ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen. Som effektiva luftvapen räknas i detta fall luftvapen där pipans minsta inre diameter är över 6,35 millimeter och som är avsedda för att använda metallkulor.

Skjutbanorna ska ha en banansvarig och en ordningsstadga

I fortsättningen kräver det tillstånd att anlägga och underhålla skjutbana när det gäller en vanlig skjutbana eller sportskyttecentrum. För att få tillstånd krävs att sökanden är lämplig att driva en skjutbana och att skjutbanan är trygg och säker. När det är fråga om s.k. småskaliga skjutbanor räcker det med en anmälan. När det gäller skjutbanor är det Polisstyrelsen som är tillståndsmyndigheten. För att anlägga skjutbana krävs också tillstånd av vissa andra myndigheter (t.ex. miljötillstånd).

Varje skjutbana ska ha en banansvarig som övervakar verksamheten och säkerheten på banan. Skjutbanan ska också ha en ordningsstadga som garanterar säkerheten för de personer som befinner sig på banområdet och i dess omedelbara närhet.

Ändringar i läkares anmälningsskyldighet

För närvarande har läkaren skyldighet att göra en anmälan till polisen om en person som är olämplig att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller synnerligen farliga projektiler. I fortsättningen begränsas läkares anmälningsskyldighet till två situationer, av vilka den ena gäller rättspsykiatriska undersökningar och den andra beslut om vård oberoende av patientens vilja efter ett självmordsförsök.

Dessutom har läkaren i fortsättningen rätt att anmäla en person som han eller hon utifrån journalhandlingar och efter att ha träffat personen anser vara olämplig att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler. Också andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har samma rätt.

Nyheten på inrikesministeriets webbtjänst

Närmare information på projektsidan (inrikesministeriet)