Siirry sisältöön

Medborgarna spelar en viktig roll i uppföljningen av stora rovdjur – meddela observationer till rovdjurskontaktpersonen

De observationer av stora rovdjur som bekräftats av rovdjurskontaktpersonerna utgör grunden för stamuppskattningarna. Genom att meddela dina observationer till en rovdjurskontaktperson bidrar du till mer exakta stamuppskattningar.

Rovdjurskontaktpersonerna är frivilliga, utbildade experter som granskar och registrerar observationer av stora rovdjur. Medborgarna ombeds meddela rovdjurskontaktpersonerna i området om varg-, björn-, lodjurs- och järvobservationer.

En rovdjursobservation kan vara en visuell observation av ett djur eller en observation av spår, spillning, kadaver eller klösmärken. Meddela detaljerna och den exakta positionen för din observation till den lokala rovdjurskontaktpersonen genast efter händelsen. Genom att anmäla dina observationer stöder du viltforskningen och hjälper myndigheterna att få en mera exakt uppfattning om rovdjurssituationen i området.

– I viltcentralsregionen Nyland verkar 211 rovdjurskontaktpersoner. Om du upptäcker ett stort rovdjur eller dess spår är det stor sannolikhet att det också finns en rovdjurskontaktperson i närheten som du kan informera om iakttagelsen, säger viltplaneraren Laura Fontell-Seppelin från Finlands viltcentral.

 

Observationsdata används för många ändamål

Myndigheterna och viltförvaltningen, såsom polisen och Finlands viltcentral, använder observationsuppgifterna som stöd för beslutsfattandet. De används också för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur, till exempel vid fördelningen av rovdjursstängsel och annat skyddsmaterial. Observationsuppgifterna kan också användas för att bedöma behovet av skolskjutsar.

Tiotusentals observationer registreras årligen i hela landet, vilket innebär att det handlar om ett väldigt omfattande kraftprov för frivilligarbetet.

– I viltcentralsregionen Nyland har antalet observationer av både varg och lo ökat något sedan förra året. Varje år görs några järv- och björnobservationer i Nyland. Majoriteten av rovdjursobservationerna i Nyland är fortfarande lodjursobservationer, säger jaktchef Visa Eronen från Finlands viltcentral.

Alla rovdjursobservationer som granskats av en rovdjurskontaktperson förs in i Naturresursinstitutets Tassu-system. För observationerna antecknas bland annat djurens art och antal samt tid och plats för observationen. När det handlar om stora rovdjur som har rört sig i närheten av bebyggelse antecknas dessutom avståndet till närmaste bebodda byggnad.

Alla registrerade observationer finns i icke-identifierbar form i luonnonvaratieto.luke.fi-karttapalvelu.

 

Om du möter ett stort rovdjur

Om du stöter på ett stort rovdjur på en gårdsplan eller betesmark är det skäl att försöka driva bort det med höga ljud eller genom att tydligt visa att det finns en människa på plats. Ett sådant möte ska ovillkorligen anmälas till en rovdjurskontaktperson. Om ett stort rovdjur beter sig hotfullt, närmar sig människor eller inte flyr efter att ha sett en människa, ring nödcentralen.

Om ett stort rovdjur orsakar fara eller skada, eller om du krockar med ett stort rovdjur, kontakta polisen via nödcentralen (112).

Kontaktuppgifterna till rovdjurskontaktpersonen i ditt område hittar du på sidorna riista.fi.

Video om rovdjurskontaktpersonens uppgift (Viltinfo.fi)

Utbildningsmaterial för rovdjurskontaktpersoner (Viltinfo.fi)