Siirry sisältöön

Med jakt på bäver förebyggs skador

Med bäverjakt på våren förebygger man lokala skogs- och åkerskador. Den vårliga naturen bjuder därtill på immateriella värden åt jägaren. Finlands bäverbestånd är på uppåtgående enligt de senaste uppskattningarna.

I vårt land påträffas två bäverarter: i Västra Finland europeisk bäver och i Östra och Mellersta Finland kanadensisk bäver. Den kanadensiska bävern jagas med tillstånd av markägaren eller jakträttsinnehavaren. För jakt på den europeiska bävern krävs jaktlicens beviljad av Finlands viltcentral. Den europeiska bävern hör till våra ursprungsarter, däremot är den kanadensiska bävern klassad som främmande art. I Finland lever vi med två bäverarter, men i den långsiktiga skötseln av bäverstammarna eftersträvas att den europeiska bävern gynnas. Det krävs att den som jagar bäver är observant särskilt på sådana områden, där bägge bäverarterna påträffas.

Med jakten begränsas bäverstammens tillväxt på områden med tät population och samtidigt förebyggs skador. Skador orsakade av bäver ersätts inte med statsmedel.

Det viktigaste vid förebyggandet av skador orsakade av bäver är att sommartid iaktta de förändringar som sker i stammen och dimensionera jakten på bäver så att betydande skador undviks. Jakten på bäver inleds den 20 augusti och fortsätter ända fram till utgången av april. Som fångstredskap används huvudsakligen gevär, jaktbåge eller direktdödande saxar.

Bävern är ett värdefullt vilt, av vilket den tåliga pälsen och det smakrika köttet används. Därtill kan man få man ett fint jaktminne genom att bleka bäverns kranium.

Bäverinventeringarna utförs vart tredje år. Naturresursinstitutet gör utgående från dessa inventeringar en uppskattning av storleken på bäverbestånden. Utgående från den nationella inventeringen av bäverhyddor 2017 skulle den uppskattade europeiska bäverstammen vara omkring 3 300–4 500 och den kanadensiska bäverstammen omkring 10 300–19 100 individer. Det anmäldes fler hyddor för bägge arterna, än vad som anmäldes vid inventeringen år 2013 och även tätheten av hyddor ökade. Insamlingen av inventeringsuppgifterna gjordes för första gången elektroniskt, vilket delvis kan förklara det större antalet anmälda hyddor än tidigare.

År 2017 jagades 200 individer av europeisk bäver. Utbredningsområdet för den europeiska bävern omfattar nästan hela Satakunta, en del av södra Österbotten och Kust-Österbottens södra delar. Kärnområdet för artens utbredning i Satakunta omfattar Kumo älvs älvdal från Björneborg till Kumo och å andra sidan från Björneborg norrut till Sastmola-Siikais området. Även i Lappland har europeisk bäver ökat och spridit sig till nya områden. Innan man påbörjar jakten är skäl till att försäkra sig om, att bävrarna som påträffas i området är kanadabävrar.

 

För att riva en bäverdamm krävs markägarens tillstånd

Som pionjärarter är bävrarna kapabla att omforma sin livsmiljö enligt sina behov genom att styra vattenflödet med fördämningar. Den höjda vattennivån är till fördel för många skogsdjur eftersom livsbetingelserna blir mångsidigare. Det uppstår värdefulla våtmarksbiotper för sjö- och hönsfåglar, där födoinsekterna trivs. Översvämningsområden i anslutning till sjöar och dammar utgör fortplantningsplatser för fiskar som leker på våren.

På en del ställen orsakar förändringarna stora ekonomiska skador för markägaren i form av fällda träd, samt översvämmade väg-, skogs- och åkerområden. De vanligaste problemobjekten är dammar som byggs i vägtrummor eller skogsdikningsområden. Man ska anmäla om bäverdammar till markägaren eller den lokala jaktföreningen/-sällskapet, så att nack- och fördelarna med den höjda vattennivån ska kunna bedömas.

Dammar eller andra konstruktioner som hör till ett bebott bo får med tillstånd av markägaren för förebyggande av skada förstöras under följande tidsperioder:

1) 15.6. – 15.9. i landskapet Lappland;

2) 15.6. – 30.9. i landskapen norra Österbotten och Kajanaland,

3) 15.6. – 15.10. i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen;

4) 15.6. – 31.10. i övriga Finland.

Under övriga tider får inte ett bebott bo, eller därtill hörande damm eller någon annan konstruktion byggd av bäver förstöras.

Tilläggsuppgifter:
Finlands viltcentral Regionernas jaktchefer och viltplanerare