Siirry sisältöön

Man är nöjd med Finlands viltcentrals tjänster

I slutet av år 2023 gjordes en enkät, i vilken man kartlade hur nöjda kunderna var med Finlands viltcentrals tjänster. Över 3 600 svarade på enkäten. De som svarade var huvudsakligen nöjda med viltcentralens tjänster.

Respondenterna ansåg att de viktigaste tjänsterna var Jägaren-tidningen och tjänsten Oma riista. På en skala 1–5 gav nästan hälften av de svarande vitsordet 5 både för tidningen Jägaren och Oma riista-tjänsten.

I bedömningen av tjänsterna syntes det, att några av tjänsterna var rätt obekanta för respondenterna. Detta framkom av den rikliga andelen av, kan inte säga-svaren, angående Jägaren som nättidning och som e-tidning på nätet, kundtjänsten och jägarregistret.

Baserat på svaren i enkäten var man generellt sett ganska nöjd med viltcentralens tjänster eller åtminstone har man en neutral inställning till dem.  Man kan anta att respondenterna är nöjda med tjänsternas pris-kvalitetsförhållande, eftersom 78 procent av dem var nöjda med storleken på viltvårdsavgiften.

Viltcentralen har ett gott anseende

Respondenterna ombads bedöma viltcentralens rykte sett ur olika perspektiv. Över 70 procent av respondenterna ansåg att viltcentralen är sakkunnig i viltärenden. De var också av den åsikten att viltcentralen informerar bra om aktuella ärenden. Det blev en större spridning av svaren i frågan, om viltcentralens verksamhetsfält är tydlig. Även i de öppna frågorna framgick det, att viltcentralens uppgift och roll i viltförvaltningen var oklar för många. I fortsättningen kommer Finlands viltcentral i sin framtida kommunikation att sträva till att tydliggöra sin roll.

I enkäten fanns även frågor om viltcentralens rykte. Över hälften av respondenterna var av den åsikten att viltcentralen har ett gott rykte.  Likaså ansåg man att viltcentralen är pålitlig.

Verksamheten utvecklas utifrån responsen

Respondenterna gav rikligt med fritextrespons och goda utvecklingsförslag. Vi ska gå igenom responsen noggrant och sträva till att utveckla viltcentralens verksamhet utgående från svaren.

Respondenternas ålder, kön och jakterfarenhet motsvarade rätt väl den genomsnittliga jägarkåren.

Därtill fanns det med de som inte jagar.

 

Tack till alla som besvarade enkäten! Två viltkameror lottades ut bland respondenterna, vilka har skickats till de lyckosamma vinnarna.