Siirry sisältöön

Luke: Hyfsad fångst av småvilt – fångsten av sjöfågel minskade

I fjol fångade jägarna mera småvilt än under de senaste åren. Speciellt fångsten av skogshönsfåglar var rikligare. Fångsten av sjöfåglar var dock något mindre än under tidigare år.

Cirka 202 000 jägare jagade i de finska skogarna i fjol. Dryga 80 procent av dessa jagade småvilt och 60 procent jagade hjortdjur.

– Cirka 125 000 småviltjägare fick fångst. Under detta årtionde har cirka 75 procent av småviltjägarna fått fångst årligen, men under de senaste åren har andelen minskat något. I och med att bara två av tre småviltjägare fick fångst var 2017 ett exceptionellt år. I fjol återgick situationen till det normala, berättar Leena Forsman, forskare vid Naturresursinstitutet.

Fångsten av skogshönsfågel ökade

I jämförelse med 2017, som var ett exceptionellt svagt år vad gäller fågelbeståndet och fångstmängden, fördubblades skogshönsfångsten 2018.

– Triangelinventeringarna sommaren 2019 visade att fågelbestånden har ökat och på många områden tilläts en längre jaktsäsong. Framför allt dessa faktorer ökade jakten på och jägare av skogshönsfågel i jämförelse med året innan. Ungefär hälften av dem som jagade i fjol jagade skogshönsfågel, berättar Jani Pellikka, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Fångsten av sjöfågel minskade

Från och med 2013 har fångsten av sjöfågel minskat år för år och i fjol var den på den lägsta nivån på hela 2000-talet. Sedan början av årtiondet har även antalet jägare minskat med en tredjedel.

– I fjol jagade cirka 70 000 personer sjöfågel.  Mest fångade man gräsand. Krickan kom på andra plats – ungefär hälften så många krickor som gräsänder. Den tredje vanligaste sjöfågelfångsten var knipan. Under de senaste åren har fångsterna av dessa vanligaste fångstarter minskat, konstaterar Forsman.

Av villebrådsarterna fångades mest ringduva och mårdhund

Fångsten av små rovdjur var lite större än året innan. Av de småvilt som är däggdjur fångades mest mårdhund och skogsharen kom på andra plats. Under de tre senaste åren har fångsten av skogshare varit betydligt mindre än under tidigare år. Cirka 30 000 jägare fångade mårdhund och lika många fångade skogshare. Fångsten av mink och räv kom på tredje plats, knappt 20 000 jägare fångade dessa. Av alla villebrådsarter var fångsten av ringduva störst. Cirka 30 000 jägare fångade ringduvor.

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutets jaktstatistik grundar sig på en enkät som skickas ut till de jägare som har betalat jaktvårdsavgiften under statistikåret. Statistiken för 2018 sammanställdes utifrån svaren på enkäten som skickades ut till 7 500 jägare per post. Enkäten skickades ut i början av 2019. Cirka hälften av de som fick enkäten svarade på den. Enkäten har genomförts i sin nuvarande form från och med 1996. Informationen om fångsterna av tillståndspliktiga villebråd som omfattas av rapporteringsskyldighet har lämnats av Finlands viltcentral.

Bilder:

Fångsten av skogshönsfågel 1996−2018.

Fångstmängdena av de vanligaste sjöfåglarna 1996−2018.

Statistik: Jakten och småviltsbyte 2018