Siirry sisältöön

Lodjurskullarna inventeras kommande vinter

Inkommande vinter genomförs snöspårsinventering av stora rovdjur i sex av Finlands viltcentrals regioner. Som resultat av snöspårsinventeringen får man ännu mera noggrann information om antalet lodjurskullar, som används vid uppskattningen av lodjursstammen tillsammans med av rovdjurskontaktpersonernas nätverk framställda observationsmaterial.

I tur för inventeringen är nu Österbotten, Norra Tavastland, Norra Karelen, Kust-Österbotten, Uleåborgs södra del och Nyland. Särskilt lodjuret är objektet för inventeringen. Också alla varg-, järv- och björnobservationer antecknas.

Motsvarande inventering gjordes vintern 2012 i Södra Savolax, Mellersta Finland, Norra Savolax, Satakunda och Östra Nyland samt vintern 2013 i Södra Tavastland, Sydöstra Finland, Kajanaland, och Egentliga Finland. Förra vintern kunde inte de planerade inventeringarna genomföras på grund av de dåliga snöförhållandena. För inventeringen har man fått finansiering från jord- och skogsbruksministeriet.

Målsättningen är att i samarbete med Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet utveckla inventeringsmetoden, som stöder det nuvarande stora rovdjursobservationssystemet och förbättra stamuppskattningarnas noggrannhet som stöder sig på observationer särskilt i områden med tätare lodjursstam. Också Finlands Jägarförbund är med i samarbetet.

Uppskattningen av stora rovdjursstammarna särskilt för björn och lodjur grundar sig huvudsakligen på observationer av ungkullar. På basen av observationsmaterialet gör viltforskningen en uppskattning av antalet olika kullar. Uppskattningen grundar sig på uppgifter om kullarnas rörelser, livsmiljöer och avstånden mellan dessa. Lodjurs- och björnstammarnas storlek får man genom att multiplicera kullarnas antal med koefficienter för respektive art som grundar sig på forskningen.

Problem med systemets funktionalitet har upptäckts särskilt då lodjuren har ökat. Av systemet framställda rikliga utveckling av stammen har inte alltid motsvarat stammens utveckling utgående från information erhållen från annat håll för områden med tät stam. Som resultat av snöspårsinventeringen får man en ännu mera noggrann information om kullarnas antal, som används tillsammans med av stora rovdjurskontaktpersonernas nätverk framställda observationsmaterial vid uppskattningen av lodjursstammen.

Inventeringen startas områdesvis, då snösituationen på vart och ett av områdena är lämpligt för det. Inventerarna informeras om inventeringsstarten med textmeddelanden och e-post. Flera tusen frivilligas organisationer är redo och väntar på lämpligt väder. Troligen inventeras de första områdena redan i början av december och alla områden inom medlet av februari månad. I inventeringen antecknas färska varg-, järv-, björn- och lodjursspår. Alla observationer av lodjur med ungkullar granskas och säkerställs genom att ringa in olika kullar.

För den praktiska inventeringen ansvarar inventeringscheferna, spårgranskarna och inventerarna. Organisationens stomme utgörs av rovdjurskontaktpersonerna och deras assistenter. Alla inventeringschefer och spårgranskare är utbildade för sina uppgifter. Också för inventerarna har det ordnats skolning.

För säkerställande av inventeringens tillförlitlighet söks oberoende spårgranskare från intressegrupperna. Spårgranskare söks bl.a. från Finlands naturskyddsförbunds distrikt, NTM-centralerna, universitet, Forststyrelsen och Finlands viltforskningscentral. Intressegruppernas representanter är välkomna att följa med inventeringens gång också utan någon egentlig roll i inventeringsorganisationen.

Tilläggsuppgifter:
Olli Kursula, Finlands viltcentral, tel. 0294 312 242, olli.kursula@riista.fi;
Katja Holmala, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, tel. 0295 327 206, katja.holmala@rktl.fi