Siirry sisältöön

Jaktlicenserna för hjortdjur har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat jaktlicenserna för hjortdjur för den kommande jaktsäsongen. För höstens och vinterns jakt finns 37 431 jaktlicenser för älg, 25 800 för vitsvanshjort, 140 för dovhjort och 17 för skogsren. Med en jaktlicens får man fälla ett vuxet hjortdjur eller två kalvar.

För älg och vitsvanshjort beviljades i år sammanlagt flera jaktlicenser än ifjol. Bytesmängderna för älg och vitsvanshjort väntas i någon mån öka jämfört med ifjol. Under jakten hösten 2014 var bytet cirka 40 000 älgar och cirka 25 000 vitsvanshjortar.

Jakten på licensbelagda hjortdjur inleds den sista lördagen i september, vilket i år är den 26 september. Älg kan jagas fram till årsskiftet och hjort till slutet av januari. I Enontekis, Enare, Muonio och Utsjoki är jaktsäsongen för älg 1–20.9 och 11.10–30.11.

Jägarna bär ansvar för stammarnas struktur

I våras fastställde de regionala viltråden älgtäthetsmålen för landets 60 älgförvaltningsområden, vilka utgör grunden för beskattningsberäkningarna. Jaktvårdsföreningarna upprättar i samarbete måltätheten för varje älgförvaltningsområde. Med hjälp av beräkningarna fastställdes ramen för höstens älgbeskattning och beräkningarna fungerar även som grund för älglicensbesluten.

Jägarna utgör den största beskattande faktorn för hjortdjursstammarna. Eftersom varje fällt hjortdjur inverkar direkt på områdets hjortdjursstam, har jägarna ett stort ansvar för stammens struktur. Under de senaste åren har relativt många hanar fällts, vilket på vissa områden har medfört en brist på fullvuxna hanar. Målet är att jaktlicenserna på dessa områden ska inriktas på honor, för att på så vis rätta till strukturen.

Hjortkrockarna är nackdelen med en riklig hjortstam

I början av augusti rapporterade Yle om 260 hjortdjurskrockar i juni-juli i Sydvästra Finland, i vilka vitsvanshjorten var delaktig i över hälften av fallen.  Stammen, antalet jaktlicenser och bytesmängden har under en lång tid ökat. I Sydvästra Finland har vitsvanshjorten passerat älgen som mest betydande vilt. I fråga om bytesmängder har vitsvanshjort redan i årtionden fällts i flerfaldig mängd jämfört med älg.

Vitsvanshjortstammen är en mycket kraftigt förnybar naturresurs. Den omfattande jakten har inte varit tillräcklig för att hejda tillväxten på områden med täta bestånd och stort antal trafikolyckor. En vuxen vitsvanshind kan få upp till tre kalvar per år. Finlands viltcentral rekommenderar att jakten i högre grad än i nuläget inriktas på produktiva hindar. De jaktlicenser som förblir oanvända borde i högre grad riktas till områden med många viltkrockar.

Vitsvanshjortstammen på området växer, men tidigare har en femtedel av de beviljade licenserna förblivit oanvända.

Jaktlicenserna för hjortdjur 2015 i de olika områdena

Yles nyhet om hjortkrockar

 

För mer information
Regional information av jaktcheferna, se kontaktuppgifter