Siirry sisältöön

Jaktlicenserna för hjortdjur har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat jaktlicenserna för hjortdjur för den kommande jaktsäsongen. För höstens och vinterns jakt finns 41 631 jaktlicenser för älg, 77 881 för vitsvanshjort, 507 för dovhjort och 18 för skogsren. Med en jaktlicens får man fälla ett fullvuxet hjortdjur eller två kalvar, om inga andra villkor anges i jaktlicensen.

Antalet jaktlicenser för älg har på många ställen minskat till följd av den minskade älgstammen. Förändringarna i antalen licenser avspeglar älgstammens storlek och utveckling i området. Jämfört med fjolåret minskade antalet jaktlicenser för älg i hela landet med cirka fem procent, men proportionellt minskade mängden jaktlicenser mest i Lappland, Uleåborg och Kajanaland. Jaktlicensmängden ökade i Nyland och Sydöstra Finland.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning minskade älgstammen genom förra säsongens jakt med cirka 10,6 procent och bestod efter jaktsäsongen av cirka 82 100 älgar (95 % konfidensintervall 70 500 – 95 400 älgar).  Älgstammen har de senaste åren minskats genom jakt och efter förra säsongen var stammen ungefär en fjärdedel mindre än för fem år sedan.

De fastställda målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam med 70 000–86 000 älgar i hela landet. På ungefär två av tre älgförvaltningsområden uppfyllde älgtätheten målet efter förra säsongens jakt, men på en del områden strävar man efter att ytterligare reducera stammen.

Under förra höstens jakt fälldes 49 131 älgar och ungefär 80 procent av jaktlicenserna användes.

En rekordstor hjortjakt väntas

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning uppgick Finlands vitsvanshjortstam efter förra säsongens jakt till cirka 125 000 individer (95 % konfidensintervall 113 000 – 136 000). Enligt en preciserad uppskattningsmetod ökade stammen jämfört med fjolåret med cirka 15 procent, trots att avsevärt fler vitsvanshjortar än tidigare fälldes. Under förra jaktsäsongen var bytet cirka 70 000 vitsvanshjortar. Hjortstammen är kraftigt koncentrerad till viltcentralsregionerna Egentliga Finland, Satakunta, Nyland samt Södra och Norra Tavastland.

Under den kommande hösten är målet att genom kraftig jakt minska vitsvanshjortstammen på områdena med tätast förekomst. Antalet beviljade jaktlicenser för vitsvanshjort för den kommande jaktsäsongen är cirka en fjärdedel större än i fjol och samtidigt större än någonsin tidigare.

Ändringar i jakttiderna för hjortdjur

I kommunerna Kuusamo och Taivalkoski samt i landskapet Lappland är älgjakten indelad i två perioder, av vilka den första startar i början av september. Samtidigt startar jakten på älg och vitsvanshjort i övriga delar av landet med så kallad vaktjakt, under vilken bland annat användning av hund är förbjuden och i fråga om älg är vaktjakt tillåten endast på åker.

Älgjakten i Norra Finland fortsätter den 2 oktober 2021, efter brunstfredningen, och samtidigt startar den egentliga älgjakten också i Norra Österbotten och Kajanaland. I övriga Finland startar den egentliga älgjakten en vecka senare, dvs. den 9 oktober 2021. Älgjakten avslutas i hela landet den 15 januari 2022.

Den egentliga jakttiden för vitsvanshjort startar i hela landet den 25 september 2021 och avslutas den 15 februari 2022.

Under den kommande jaktsäsongen får hund användas fram till slutet av jakttiden för hjortdjur, med undantag av renskötselområdet, inom vilket användning av hund är förbjuden efter årsskiftet.

  

Tabell med beviljade jaktlicenser för hjortdjur 2021 i de olika områdena

 

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna, se kontaktuppgifter