Siirry sisältöön

Jaktlicenserna för hjortdjur har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat jaktlicenserna för hjortdjur för den kommande jaktsäsongen. För höstens och vinterns jakt finns 47 691 jaktlicenser för älg, 63 260 för vitsvanshjort, 339 för dovhjort och 18 för skogsren. Med en jaktlicens får man fälla ett fullvuxet hjortdjur eller två kalvar, om inga andra villkor anges i jaktlicensen.

Antalet jaktlicenser för älg är ungefär det samma som i fjol, med en minskning på totalt cirka fem procent.  Antalet jaktlicenser minskade en aning i de flesta viltcentralsregionerna, men mest i Nyland och Sydöstra Finland. Antalet jaktlicenser ökade mest i Kajanaland, men i någon mån även i Lappland och Kust-Österbotten. Förändringarna i antalen licenser avspeglar älgstammens storlek och utveckling i området. Med beskattningsplaneringen strävar man efter att beräkna den jaktlicensmängd som behövs, men högst samma antal licenser som det finns sökande kan beviljas.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattningar minskade älgstammen genom förra säsongens jakt med cirka 8,5 procent och efter jaktsäsongen bestod stammen av cirka 87 200 älgar (95 % konfidensintervall 74 800 – 100 600 älgar).  De fastställda målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam med 68 000–85 000 älgar i hela landet. Älgstammen har minskat de senaste åren, men på knappt hälften av älgförvaltningsområdena är älgstammen fortfarande tätare än målnivån. Målet är att genom jakten reglera älgstammen till den fastställda målnivån.

Under förra höstens jakt fälldes 52 300 älgar och ungefär 80 procent av jaktlicenserna användes.

Antalet jaktlicenser för vitsvanshjort åter rekordstort

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning uppgick Finlands vitsvanshjortstam efter förra höstens jakt till ungefär 109 000 individer (95 % konfidensintervall 105 000 – 114 000 individer). Enligt uppskattningen bromsade det rekordstora bytet, cirka 60 500 individer, den snabba ökningen av stammen som har pågått åtta år. Stammen av vitsvanshjort är kraftigt koncentrerad till viltcentralsregionerna Egentliga Finland, Satakunta, Nyland samt Södra och Norra Tavastland.

Under den kommande hösten är målet att genom omfattande jakt minska vitsvanshjortstammen på områdena med tätast förekomst. Antalet beviljade jaktlicenser för vitsvanshjort för den kommande jaktsäsongen är cirka nio procent större än i fjol och samtidigt större än någonsin tidigare.

Jakten på hjortdjur startar i början av september

I kommunerna Kuusamo och Taivalkoski samt i landskapet Lappland är älgjakten indelad i två perioder, av vilka den första startar i början av september. Samtidigt startar jakten på älg och vitsvanshjort i landet i början av september med så kallad vaktjakt, under vilken bl.a. användning av hund är förbjuden.

 

Tabell med beviljade jaktlicenser för hjortdjur 2020 i de olika områdena_pdf

Extra information

Körhämö, Jani

  • Jaktchef, Norra Tavastland (Tjänstledighet)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024