Siirry sisältöön

Jaktlagen revideras – ändringarna träder i kraft stegvis

Republikens president har i dag, den 10 juli 2017, stadfäst ändringarna till jaktlagen. Ändringarna träder delvis i kraft den 1 augusti 2017. En del av ändringarna träder dock i kraft först i början av 2018, och en del i början av februari 2018. Vissa ändringar kräver att statsrådets förordning också ändras.

Bestämmelserna om jaktbågar ändras i början av augusti 2017 så att det genom förordning av statsrådet kan krävas ett särskilt bågskytteprov, om det är nödvändigt med tanke på det vilt som jagas. Denna ändring av jaktförordningen är redan på remiss. Avsikten är att från ingången av augusti tillåta bågjakt utöver på de nuvarande arterna även på små hjortdjur, mufflon och vildsvin, om jägaren har avlagt bågskytteprovet.

De ändringar i jaktlagen som gäller älgjakt träder i kraft i februari 2018 och delvis i februari 2019. I fortsättningen kommer jaktlicensen att vara i kraft endast i det enhetliga område som avgränsats i beslutet om jaktlicens. Detta innebär att älg inte längre får jagas i s.k. splittrade områden, dvs. i områden utanför det enhetliga området. Denna ändring behövs för att man ska kunna trygga säkerheten vid jakt på älg. Efter att ändringen i jaktlagen har trätt ikraft har Finlands viltcentral bättre förutsättningar att mer exakt rikta in jakten för att förbättra älgstammens sammansättning och minska de skador som älgar orsakar.

De ändringar som gäller jakt på stora rovdjur träder i kraft från ingången av 2018. Vid jakt på stora rovdjur ska det då finnas en jaktledare. För att säkerställa förbudet mot att jaga björn med åtel kan det dessutom genom förordning av statsrådet anges begränsningar för lockande av villebråd med djurbaserad föda.

I och med ändringen av jaktlagen får statsrådet och jord- och skogsbruksministeriet tillgång till nya metoder för att kunna säkerställa hållbar jakt. Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas att en obligatorisk anmälan om fällda djur bör göras vid jakt på vissa arter.

I den jaktförordning som är remiss föreslås att en obligatorisk anmälan om fällda djur inte bara ska göras för rådjur såsom i dagens läge, utan även vid jakt på vildsvin, iller och sädgås. Jord- och skogsbruksministeriet kan å sin sida begränsa jakten också på annat sätt än genom att förkorta jakttiden. En begränsning som ministeriet anger i en förordning kan i fortsättningen gälla ett visst område, en viss tid eller en jägarspecifik fångstkvot.

En avsikt med ändringen av jaktlagen var också att lätta den administrativa bördan i enlighet med regeringsprogrammets spetsprojekt för avveckling av normer. Genom ändringarna förenklades byråkratin i anslutning till skjutprov och det blev möjligt att utan tillstånd av polisen transportera jaktvapen i motordrivna fordon i terrängen i vissa fall som särskilt anges genom lag, t.ex. för att hämta ett jaktbyte.

Ytterligare information:
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0400 238 505, sami.niemi(at)mmm.fi (fram till den 21 juli 2017).