Siirry sisältöön

Jakten på varg i stamvårdande syfte har avslutats

Jakten på varg i stamvårdande syfte har avslutats. Det fälldes 43 vargar med stöd av dispenser i stamvårdande syfte i enlighet med förvaltningsplanen för vargstammen. 3 dispenser lämnade oanvända i Norra Karelen. Det här var den andra fångstperioden av ett tvåårigt försök, utgående från vilket man kan utvärdera jaktens effekter på stammen och vargarnas beteende.

Med 27 ansökningar ansöktes om dispens i stamvårdande syfte för jakt på totalt 116 vargar. För varje enskilt fall utvärderades och utredde Finlands viltcentral huruvida grunderna för dispens uppfylldes och beviljade sammanlagt dispenser för jakt på 46 vargar i stamvårdande syfte. Endast 3 dispenser lämnade oanvända.

Över alla positiva beslut anfördes besvär till de regionala förvaltningsdomstolarna. Besvären föranledde dock inga verkställighetsförbud i år. De beviljade dispenserna var i kraft 30 dygn under tiden 23.1.– 21.2.2016

Man kunde följa med hur fångsten av varg i stamvårdande syfte framskred via vargbytestabellen på Finlands viltcentrals webbsidor. Bytesuppgifterna uppdateras automatiskt till tabellen efter att bytesanmälan blivit godkänd. Tabellen uppdateras också senare med noggrannare uppgifter om alla fällda vargar, då de har blivit undersökta vid Naturresursinstitutet

Effekterna av försöket utvärderas

Med det tvååriga försöket har man samlat information om effekterna av jakten i stamvårdande syfte på vargens beteende och flockens livskraft samt på medborgarnas attityder. Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet utvärderar före utgången av nästa höst bland annat det praktiska förverkligandet av jakten. I ett senare skede drar jord- och skogsbruksministeriet upp linjer för fortsättning av jakt i stamvårdande syfte.

Med stamvårdande jakt utgående från reviren strävar man till att trygga en vargstam som är på en gynnsam skyddsnivå och främja människornas och vargarnas samexistens i enlighet med målen i förvaltningsplanen för vargstammen. Europeiska unionens habitatdirektiv möjliggör jakt i stamvårdande syfte på stora rovdjur med villkor, att det för arten har uppgjorts en förvaltningsplan, fångsten inte försvagar uppnåendet av en gynnsam skyddsnivå och att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning för att lösa konflikterna.

I Finland har man redan tidigare förverkligat jakt i stamvårdande syfte på både lodjur och björn, vilket betydligt har minskat konflikterna orsakade av dessa. Jakten i stamvårdande syfte har skapat ett viltvärde för de stora rovdjursarterna och ökat toleransen av arterna bland lokalbefolkningen.

Regionvis tabell över användningen av dispenser i stamvårdande syfte (pdf)

Tilläggsuppgifter:

Härkönen, Sauli
Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi