Siirry sisältöön

Jakten på skogshönsfåglar startar – vinterjakt på tjäder och orre i delar av landet

Jakten på skogshönsfågel startar på tisdag. Utvecklingen av fågelstammarna, med undantag av dalripa, har under lång tid varit stabil eller ökande, och stammarna ökade ytterligare jämfört med i fjol. Jakttiderna är i stora områden längre än tidigare. Vinterjakt på tjäder- och orrtuppar tillåts i begränsad utsträckning i januari, efter en paus på tiotals år. Jägarna uppmanas beakta fågelsituationen i sitt eget område i fråga om bytesmängderna och jaga ansvarsfullt.

Jakttiderna för tjäder, orre och järpe är i största delen av landet två eller tre månader. Fågelstammarnas långvariga utveckling har varit gynnsam, och fågeltätheterna ligger i huvudsak över genomsnittet för 2000-talet. På många platser är de lokala tätheterna nu de högsta under vilttriangelinventeringarnas historia. Under tillväxtfasen för den för skogshönsfåglar typiska cykliska stamvariationen klarar fågelstammen jakt väl, eftersom det i stammen finns rikliga mängder unga fåglar, vars naturliga dödlighet är hög.

Även dalripstammen ökade jämfört med föregående år. Den har emellertid minskat avsevärt under de senaste decennierna och förutsättningar för jakt finns endast på vissa områden i de nordligaste delarna av landet. I Övre Lappland är dalriptätheten på genomsnittlig nivå för tuppinventeringarnas historia och jaktsäsongen pågår till slutet av mars. I Övre Lapplands södra del samt i Östra Lappland och Koillismaa fanns så gott om dalripa i triangelinventeringarna att det i området är en kort jakttid på en månad.

Vinterjakt efter decenniers uppehåll

Tjäderstammens utveckling i norra Finland har varit kraftig de senaste åren, i synnerhet i Östra Lappland. Även orrstammen har vuxit på stora områden i Södra Österbotten och från östra Finland upp till mellersta Lappland. Arternas långvariga stamutveckling har varit under tillväxt eller stabil. På dessa områden har man på många ställen konstaterat topptätheter för vilttriangelinventeringarnas historia. Vinterjakt på tjäder- och orrtuppar är möjlig på ett begränsat område för första gången på decennier.

– Vinterjakt, på skidor i tjock, mjuk snö när dagen är som kortast, är en krävande jaktform. Vinterjakt tillåts på snösäkra områden, där fågelstammarnas utveckling har varit gynnsam. Syftet är att möjliggöra traditionell toppjakt vintertid för en helt ny generation jägare, säger jaktchef Jukka Keränen vid Finlands viltcentral.

Lokala variationer i fågeltätheterna ska beaktas i fråga om bytesmängderna

Trots att skogshönsfågelstammarna har blivit starkare ska jägarna och jaktföreningarna beakta fågelsituationen i det egna jaktområdet och reglera bytesmängderna i förhållande till den. Det lönar sig att freda orrens och tjäderns höstspel i det egna jaktområdet från jakt. På så vis kan man trygga spelens livskraft, vilket är en förutsättning för en god fågelsituation i framtiden.

– I år erbjuds jägarna fler dagar än tidigare för jakt på skogshönsfågel. Friheten medför också ökat ansvar. Inom viltförvaltningen är man övertygad om att jägarna kan ta det ansvar som krävs. En bra indikation på detta är jägarnas stora insats under vilttriangelinventeringarna. Med hjälp av täckande inventeringsuppgifter säkerställs en hållbar jakt på skogshönsfåglar, säger Keränen.

Jakttider: https://riista.fi/sv/jakt/jakttider/

Tilläggsuppgifter:

Jukka Keränen, jaktchef Kajanaland, Finlands viltcentral

tfn 029 431 2231

Matti Kervinen, specialplanerare, Finlands viltcentral

tfn 029 431 2234