Siirry sisältöön

Inställningen till jakt är fortsatt positiv

Enligt en enkät som Taloustutkimus utförde för Finlands viltcentral är 60 procent av finländarna positivt inställda till jakt. Resultatet är på samma nivå som tidigare år.

Taloustutkimus undersökte finländarnas inställning till jakt. Över hälften (60 %) av finländarna svarar att de förhåller sig tämligen eller mycket positivt till jakt.

– En fjärdedel av finländarna förhåller sig mycket positivt till jakt. Andelen som förhåller sig kritiskt har hållits på en låg nivå, cirka 12 procent, även om den har ökat en aning, säger kommunikationschef Mikko Sirkiä från Finlands viltcentral.

Inställningen till jakt är positivare bland yngre personer (62 %, 15–44-åringar) och geografiskt sett i norra och östra Finland (70 %) samt i västra Finland (67 %). Minst andel med positiv inställning till jakt finns i Helsingfors-Nyland (48 %) och bland 67–79-åringar (58 %).

Också förhållningen till viltkött är positiv. Enligt undersökningen upplever 69 procent att vilt är det mest etiska och klimathållbara köttet och många (57 %) skulle vilja äta mer viltkött, men endast en femtedel (20 %) upplever att det är lätt att få tag på viltkött.

 

Starkt band till jakt och jägare

Finländare har ett starkt band till jakt, eftersom 65 procent av respondenterna sade sig känna en jägare och 12 procent har egen erfarenhet av jakt.

Bland männen deltar 46 procent i jakt eller är intresserade av jakt. Bland kvinnorna är motsvarande andel 25 procent. Endast två procent av finländarna har ingen erfarenhet av jakt, känner ingen jägare och är inte heller intresserade av jakt.

– En glädjande majoritet av finländarna har fortfarande någon slags kontakt med jakt, säger Sirkiä.

Information om jakt fås oftast av släkt och bekanta (55 %), tv-nyheter (53 %) och tidningar (51 %). Tv-nyheter (52 %) och tidningar (44 %) ansågs vara mer tillförlitliga informationskällor, men också Finlands viltcentrals kommunikation (37 %) anses vara en tillförlitlig informationskälla. Sociala medier anses däremot inte vara en tillförlitlig informationskälla (1 %).

– Varje jägare är en viktig opinionsbildare i sin närmaste krets. Det här är viktigt att komma ihåg när vi diskuterar jakt, påpekar Sirkiä.

Undersökningen genomfördes av Taloustutkimus på uppdrag av Finlands viltcentral. I undersökningen intervjuades totalt 1 063 personer under perioden 7.4 – 10.5.2023. Motsvarande undersökning, med största delen av frågorna, har också genomförts åren 2004, 2013 och 2018.

 

Extra information

Sirkiä, Mikko

  • Kommunikationschef
  • Tidningen Jägaren
  • 029 4312 109
  • mikko.sirkia@riista.fi
  • Toimipiste keskustoimisto.