Siirry sisältöön

Inga ändringar i skogsrenstammen i Kajanaland sedan i fjol

Den skogsrenstam som övervintrar i Kajanaland omfattar cirka 730 individer. Vid en inventering observerades 721 skogsrenar. Skogsrenarna i Kajanaland räknades med hjälp av helikopter 29.2– 5.3.

Av de skogsrenar som observerades var cirka 11 procent kalvar. Antalet kalvar motsvarar resultatet av räkningen av kalvar i höstas, d.v.s. antalet är litet. Skogsrenstammen i Kajanaland har minskat med mer än hälften sedan toppåren i början av 2000-talet.

Antalet skogsrenar som övervintrar främst i Sotkamo har förblivit stabilt jämfört med i fjol. Då gjordes observationer av 684 skogsrenar, och man uppskattade den övervintrande stammens storlek till cirka 700 individer. År 2016 lyckades räkningen från luften och förhandskarteringen bättre än året innan. Det är möjligt att en del skogsrenar som tidigare övervintrat i Finland har stannat för att övervintra på andra sidan gränsen till Ryssland. Man har bland annat nyligen fått en observation av två sändarförsedda skogsrenar från den ryska sidan av Karelen.

Området där räkningen utfördes grundades på en förhandskartering baserad på information från GPS-sändare på skogsrenar i Kajanaland, terrängkarteringar av Naturresursinstitutet (Luke) och observationer av allmänheten. En särskilt stor betydelse för räkningen i år hade de observationer som allmänheten lämnade in till Luke. Med hjälp av dem hittade man bland annat flera flockar med rentjurar på nya områden. En del av flockarna observerades troligen inte i vårvintras på grund av de ytterst krävande förhållandena.

Vid räkningen kontrollerades alla kända observationer av skogsrenar och inventeringsområdet överflögs noggrant, för att alla skogsrenar skulle fås med i inventeringen. Individantalet räknades och individerna identifierades med hjälp av fotografier som tagits av varje flock. Inventeringsförhållandena var relativt besvärliga, eftersom den ringa snömängden underlättade skogsrenarnas rörlighet. Å andra sidan syntes spåren i vintras mycket bättre än i fjol. Under de dagar som föregick inventeringen snöade det, vilket gjorde det lättare att följa skogsrenarnas rörelser under inventeringstiden.

Läs det ursprungliga pressmeddelandet