Siirry sisältöön

Förvaltningsplanen för varg ska uppdateras – människor i vargområden med i arbetet

Ett av jord- och skogsbruksministeriets största projekt år 2014 är uppdatering av förvaltningsplanen för vargstammen. Ministeriet har gett Finlands viltcentral i uppdrag att göra uppdateringen. Centralen inleder arbetet med två enkätundersökningar. Detta i syfte att försöka få svar av intressentgrupper och människor i vargområdena på vad som enligt deras mening är ett bra handlingssätt när det gäller vargar. Målet är att den nya förvaltningsplanen är ett klart och konkret koncept som lokala invånare är villiga att följa och som också tryggar en livskraftig vargstam.

Den första enkäten görs i februari av Finlands viltcentral och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) . Enkäten går till personer i till exempel kommuner, byaföreningar, naturvårdare, jaktvårdsföreningar och jaktlag som är företrädare för de invånare som bor i vargområdena. Med medborgarenkäten i mars vill man ta reda på attityderna till varg och vad som de som svarar på enkätfrågorna är villiga att göra i vargfrågor. Svaren analyseras på sommaren och resultaten är färdiga på förhösten.

– Utgångsläget för arbetet med förvaltningsplanen är de konsekvenser vargar har i revirområdena och hur de lokala invånarna tycker att vargfrågor borde skötas. För att stödja vargens ekologiska hållbarhet ska vi skapa en så konkret uppsättning verktyg som möjligt med spelregler för förvaltning av vargstammen, till exempel vad man ska göra när ett vargpar bildar revir i området, berättar projektchefen för uppdateringsarbetet Mikael Luoma vid Finlands viltcentral.

På våren ska vargfrågan diskuteras av expertgrupper som ska reda ut bland annat lagstiftningsmässiga randvillkor och renskötselområdets särfrågor. Ytterligare ska det ordnas samrådsmöten för viltförvaltningens olika intressentgrupper. På hösten är det dags för workshops i olika delar av landet med deltagare från alla vargområden. Om framstegen i uppdateringsarbetet rapporteras på Finlands viltcentrals webbplats riista.fi. I sociala medier kan man också delta i en bredare dialog.

Extra information

Luoma, Mikael

  • Jaktchef, Österbotten
  • Hållbar jakt, Förvaltningsplanen för Finlands vargstamm
  • 029 431 2271
  • mikael.luoma@riista.fi

Nurmi, Jarkko

  • Chef för vilthushållning
  • 029 431 2105
  • jarkko.nurmi@riista.fi