Siirry sisältöön

Fler östersjövikare som jaktbyte än tidigare år – färre antal gråsälar fälldes

Bytesmängderna för jaktåret som avslutades i slutet av juli ökade för östersjövikarsälens del, men gråsälsbytet minskade jämfört med föregående jaktår. Gråsälsbytet minskade med 19% och bytet av Östersjövikare ökade med 17% jämfört med fjolåret.

Gråsälsbytet under jakten 1.8–31.12.2019 och 16.4–31.7.2020 var totalt 231 individer, av vilka 64 st. fälldes i stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken, 81 st. i Sydvästra Finland och 86 st. i Finska viken. Gråsälsbytet i Bottenviken -Kvarken ökade något jämfört med det tidigare året, men minskade klart på de sydligare havsområdena. Jaktperioden 2018-2019 var gråsälbytet 285 individer.

Jaktkvoten för gråsäl som regleras genom jord- och skogsbruksministeriets förordning var då totalt 1 050 individer, varav 350 i Bottenviken-Kvarken, 400 i Sydvästra Finland och 300 i Finska viken. Bytet blev således något över en femtedel av den tillåtna gråsälskvoten. I stamförvaltningsområdet för Finska viken fälldes 29 procent, i Sydvästra Finland 20 procent och i Bottenviken-Kvarken 18  procent av den regionala kvoten. Ministeriets förordning angående kvoten (högst 1050 st. per jaktår) är i kraft till och med år 2022.

Största delen av gråsälsbytet fälls under tidsperioden mitten av april till och med slutet av juni. För det avslutade jaktårets del fälldes gråsälar inom denna tidsperiod 71% då det året innan fälldes 87% inom samma tidsperiod. Till denna förändring inverkade mest gråsäljaktens tidpunktsförflyttning till hösten på Sydvästra Finlands stamskötselområde.

Med stöd av de jaktlicenser som Finlands viltcentral beviljade fälldes totalt 311 östersjövikare, under motsvarande jaktperiod 2018-2019 uppgick bytesmängden till 266 östersjövikare. Östersjövikarens jakttid ändrades från och med juni 2018 till att motsvara gråsälens jakttid, östersjövikarens fredningstid är således 1 januari till och med 15 april.  Den kvot som fastställdes av jord- och skogsbruksministeriet var 325 vikare på stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken, som sträcker sig från Torneå till Kristinestad. Jaktlicenser för vikare beviljades inte utanför stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken.

Syftet med den jakt som sker med stöd av jaktlicenser beviljade av Finlands viltcentral är att förhindra och minska de skador som Bottenvikens vikarstam orsakar på fisket och fiskodlingen.. Den nyligen fastställda kvoten till från och början av augusti en jakt på 375 Östersjövikarsälar på stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken.

Båda sälarternas stammar är starka och livskraftiga. År 2019 såg man vid räkning i Östersjön 38 000 gråsälar. 14 200 av dessa befann sig på Finskt havsområde. På Bottenvikens isar uppskattade man vid räkningstillfället att det befannn sig 12 800 Östersjövikarsälar. Uppföljningen av sälstammarna hör till Naturresursinstitutets uppgifter.

Bild: Stefan Pellas