Siirry sisältöön

Fler jaktlicenser för hjortdjur än föregående år

Finlands viltcentral har för den inkommande jaktperioden beviljat jaktlicenserna för hjortdjur. För höstens och vinterns jakter finns det omkring 41 722 jaktlicenser för älg, 29 030 för vitsvans-hjort, 153 för dovhjort och 19 för skogsren att använda. Med en jaktlicens får man fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar.

I år beviljades omkring 11,5 procent fler jaktlicenser för älg än föregående år. För vitsvanshjortens del är licensmängden omkring 12,5 procent större än den var under föregående period. Under förra höstens jakt fick man som byte omkring 44 000 älgar och omkring 26 600 vitsvanshjortar.

Finlands viltcentral erbjuder älglicensmottagarna en möjlighet att meddela älgbytet som man fått och älgobservationer som gjorts under tiden jakten pågått med hjälp av Oma riista-tjänsten. Varje förenings-/sällskapsmedlem och älgjaktledare som registrerat sig till tjänsten kan via sin egen dator följa med hur jakten framskrider.

Det är möjligt att inleda jakten på licensbelagda hjortdjur den sista lördagen i september, som i år infaller den 24 september. Man kan jaga älgar ända fram till årsskiftet och hjortar till slutet av januari. I Enontekis, Enare, Muonio och Utsjoki är jakttiden på älg 1.– 20.9. och 11.10.– 30.11.

Störst ökning av älglicenser i Norra Finland

Med jakten strävar man till att reglera älgstammen i enlighet med ställda mål för vart och ett av älgför-valtningsområdena. Viltforskningen uppgör årligen uppskattningar om älgstammens storlek och struktur. Med beskattningsberäkningarna som jaktvårdsföreningarna uppgjorde under våren fastställdes ramarna för den inkommande höstens älgbeskattning och beräkningarna för sin del används som bakgrund till älg-licensbesluten.

Tydligaste ökade mängden jaktlicenser för älg jämfört med föregående år i Norra Finland i Kajana, Lapplands och Uleåborgs områden. Också i Kust-Österbotten ökade licensmängden tydligt, men för övrigt i Österbotten minskade licensmängden en aning från föregående år. Mängden jaktlicenser för älg minskade kraftigaste i Norra Karelen.

Vitsvanshjortstammen koncentreras starkaste till Egentliga Finland, Satakunta, Nyland samt till Södra och Norra Tavastlands viltcentralsområden och mängden jaktlicenser ökade med rejäla tio procent på alla nämnda viltcentralsområden jämfört med föregående år.

Hjortdjursförordningarna förnyas

Jord- och skogsbruksministeriet har förberett ett förslag till ändring av jaktförordningen. I det presenterade förslaget är den mest framträdande förnyelsen en senareläggning av starten för älgjakt i stora delar av landet till den andra lördagen i oktober. Därtill skulle Övre Lapplands tidigarelagda inledning av älgjakten utvidgas till att omfatta Mellersta Lapplands område. Det föreslås att hjortdjurens kalvskydd kortas av och inte längre ska falla under straffrättsligt ansvar. I framtiden övergår ansvaret allt mera på jaktledaren samt på jägarna själva. Älgko med kalv ska således ännu inte heller fällas. Man ska i fortsättningen alltjämt inte heller fälla älgko med kalv. Också licensansökningsförfarandet ska underlättas.

Utlåtanden angående förslaget har begärts under försommaren och största delen av förändringarna är avsedda att träda i kraft 1.1.2017. Under höstens jakt följer man ännu de nuvarande jakttiderna.

Hjortdjurslicenser 2016 per region

 

Tilläggsuppgifter
Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna