Siirry sisältöön

Dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Avsikten med stamregleringen är att hålla lodjursstammen stabil, bevara djurens skygghet mot människan och minska skadorna som orsakas av lodjur.

För området söder om renskötselområdet beviljades dispenser för fångst av totalt 497 lodjur. Dispenserna beviljas för två delområden: västra och östra delområdet. Den här jaktsäsongen kan 272 lodjur fällas på det västra delområdet och 225 lodjur på det östra delområdet. Ifjol beviljade Finlands viltcentral dispenser för fångst av 503 lodjur utanför renskötselområdet.

Vid fördelningen av licenserna har man särskilt betonat områden där lodjursstammen är tät eller kraftigt har ökat. På det västra delområdet har dispenserna riktats speciellt till områdena för Finlands viltcentrals regionkontor i Södra Tavastland, Egentliga Finland och Uleåborg. På det östra delområdet ökade antalet dispenser på områdena för regionkontoren i Kajanaland och Norra Karelen.

Efter en remissbehandling ökade jord- och skogsbruksministeriet kvoten för det östra delområdet med tio individer. Syftet med den större kvoten är att skydda skogsrensstammen i Kajanaland. Sändaruppföljningar av skogsrenar visade att endast ungefär en tredjedel av kalvarna som föddes fortfarande var vid liv i augusti-september. Även den fullvuxna delen av stammen beskattas ansenligt av de stora rovdjuren. Skador orsakade av lodjur håller dessutom på att kraftigt öka på renskötselområdet norr om skogsrensområdena i Kajanaland. Ökad fångst i Kajanaland kan minska lodjursstammen och därigenom minska antalet lodjur som vandrar till renskötselområdet, vilket i sin tur kan minska renskadorna som orsakas på renskötselområdet.

Lodjursstammen i sin helhet har hållit sig på samma nivå som ifjol. Naturresursinstitutet (Luke) uppskattade att det i Finland lever 2 700–2 795 fullvuxna lodjur. Uppskattningen av lodjursstammen har preciserats tack vare de omfattande snöspårsräkningarna som har ordnats de senaste åren. Finlands viltcentral har ansvarat för organiseringen av räkningarna och Luke för den vetenskapliga behandlingen av materialet. Varje år har tusentals jägare och andra frivilliga deltagit i räkningarna, som enligt planerna ska fortsätta även i vinter.

På renskötselområdet har fångst av lodjur varit möjlig från och med den 1 oktober. Finlands viltcentral beviljade dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet tidigare i höst.

Dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte (tabell)

Läs regionernas pressmeddelanden

Egentliga Finland
Kajanaland
Kust-Österbotten suomeksi / på svenska
Lappland
Mellersta Finland
Norra Karelen
Norra Savolax
Norra Tavastland
Nyland
Satakunda
Sydöstra Finland
Södra Savolax
Södra Tavastland
Uleåborg
Österbotten

För mer information

Jaktcheferna för de olika regionerna, se kontaktuppgifter