Siirry sisältöön

Ansökningstiden för dispens för vargjakt börjar

Ansökningarna om dispens för vargjakt kan efter behov göras redan nu. Finlands viltcentral inleder handläggningen av dispenserna den 2.1.2017. Beslutsprövningen kan därefter göras flexibelt efter hur ansökningsläget utvecklar sig. Ansökningarna är, om inte annat bestäms, offentliga handlingar.

Dispensprövningen görs alltid separat för varje ansökan. Grunderna för prövning kan vara skador som vargar orsakar, sociala skäl eller säkerhetsrisker, som upprepade besök vid hus. Vid dispensprövningen tas hänsyn också till hurdana individer som redan har blivit fällda. Viltcentralen följer särskilt uppmärksamt med om alfahonor har blivit fällda. Licenstiden blir maximalt 21 dygn.

Ansökningarna ska i första hand göras elektroniskt till Finlands viltcentral för att handläggningen ska gå snabbare.

Ansökningsområdet ska avgränsas noggrant. Revirsamarbetsgrupperna eller förhandlingsdelegationerna för de stora rovdjuren kan bidra till dispensprövningen med en regional synvinkel. De kan göra en lokal uppskattning av dispensbehovet.

Finlands viltcentral följer jord- och skogsbruksministeriets förordning som fastställer det största tillåtna antalet fällningar till 53 vargar utanför renskötselområdet. I antalet ingår också individer som dödas på grund av mänsklig verksamhet sedan förordningen trätt i kraft.

Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppskattning finns det mellan 32 och 38 vargflockar i landet. Av allt att döma har det inte skett några ändringar av betydelse i antalet flockar sedan 2015. Den slutliga uppskattningen av vargstammens storlek blir klar i mars 2017.

 

Ytterligare information:

Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral,

tfn 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi