Siirry sisältöön

Ansökningar om dispens för fåglar görs nu

Fångst av skadeorsakande viltfåglar och icke fredade fåglar under häckningstid kräver dispens. Finlands viltcentral kan bevilja dispens, om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning än fångst och fångsten inte inverkar menligt på artens skyddsnivå. I särskilda fall är det möjligt att avvika från fredningen genom anmälningsförfarande.

Viltfåglar och icke fredade fåglar, till exempel ringduvor och björktrastar, kan orsaka betydande skador på odlingar. Det är ofta möjligt att förhindra skador orsakade av björktrastar med nät och fågelskrämmor på mindre odlingar, varvid det inte finns något behov för dispens.

En dispens är den sista lösning, ifall man inte annars i tillräcklig utsträckning kan minska på skadorna. Dispens, till våren och sommaren 2018, för undantag från fredning av viltfåglar och icke fredade fåglar under häckningstiden ska ansökas senast ungefär två månader innan det förutsedda behovet börjar, till exempel när jordgubbsskörden mognar.

Det är möjligt med ett anmälningsförfarande som ersätter dispensen för icke fredade fåglar på trafik-flygplatser, i godkända livsmedelslokaler, i avfallshanteringsanläggningar, på bär- och grönsaksodlingar större än en hektar, på pälsfarmer, på fiskodlingsanstalter och i anslutning till djurhägn för produktionsdjur.

Ansökningar och anmälningar till anmälningsförfarandet behandlas huvudsakligen i den ordning som de har anhängiggjorts. Uppgörandet av besluten med olika utredningar tar tid, då kan behandlingen av ansökningarna anhopas. Före en dispens verkställs måste man ännu som regel vänta under besvärstiden som är 30 dygn. Genom att vara ute i god tid kan man sannolikt genast börja bekämpa skadorna då de uppstår.

Fleråriga dispenser för icke fredade fåglar kan komma i fråga till exempel för att minska på skador som förorsakas bärodlingarna. Dispens kan beviljas för längre tid än ett år för ett stadigvarande objekt, skyddande av fauna, i forskningssyfte eller för naturvårdsprojekt.

Ansökningsanvisningar och –blanketter

tilläggsuppgifter: Finlands viltcentrals regionala jaktchefer, se kontaktuppgifter