Siirry sisältöön

Ansök om dispens för våren 2013 nu!

Till sökande av dispens för ickefredade fåglar eller viltfåglar

Ansök om dispens för våren 2013 nu!

Finlands viltcentral påminner om att det är bäst att vara ute i god tid med ansökningarna om dispens för jakt efter bl.a. kråka och björktrast under fredningstiden våren och sommaren

2013 – i förutsägbara fall helst redan efter nyår. Skälet till detta är att beslutet om dispens inte kan verkställas förrän besvärstiden (30 + 7 dagar) har gått ut. Sannolikt blir det under våren ändringar i bestämmelserna om fågeljakten och därför är det bra att strax innan ansökningen lämnas in kolla upp det finstilta om ansökningar och dispenspraxis på viltcentralens webbplats (www.riista.fi).

Ansökningar om förutsebara skador ska lämnas in till viltcentralen så tidigt som möjligt, helst minst 2-2,5 månader innan den ansökta dispensen ska träda i kraft. Detta innebär en rimlig tid för beredningen av beslutet.

Merparten av dispensbesluten för icke fredade fåglar fattas under årets tre första månader, vilket innebär att det lätt blir stockning i handläggningen. I princip handläggs ansökningarna i den ordning som de lämnas in. Den som är ute i god tid ökar sina chanser att få sätta igång med skadebekämpningen på dispenstidens första dag.

Fyll i ansökningen så här

Sökande

Sökande ska i första hand vara den som lider skada. När dispensen har beviljats kan den sökande avtala med utvalda personer om hur den ska användas.

Om flera personer lämnar in en gemensam ansökan ska kontaktuppgifterna uppges för var och en, samt en utredning över skadan och mängden fåglar som ska skjutas, klart och tydligt presenterat.

Dessutom ska personen i vars namn ansökningen lämnas in ha fullmakt av de deltagande personerna. Är det en registrerad förening (till exempel en jaktförening) undertecknas ansökningen av en person som har rätt att teckna föreningens firma.

Område

Till ansökningen bifogas en karta med områdets gränser inritade. Är området en bärodling kan dispens sökas för odlingen med närområden.

Om skadorna ska bekämpas på ett stort område är det önskvärt att den sökande märker ut de platser (skytteplatser) där fångsten kommer att äga rum på kartan som bifogas till ansökningen.

Utredning av skadan

Den sökande ska uppge så exakta uppgifter som möjligt om omfattningen av skadan som ska förebyggas och skaderisken, samt deras natur. Den sökande ska också uppge vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra skadan. Dessutom ska den sökande förklara varför skadan inte kan förhindras på något annat sätt än genom att skjuta fåglar.

Fälla förbjudet, men tillåtet använda apparat som avger ljud – åtminstone tillsvidare

Det är fortfarande förbjudet att jaga icke fredade fåglar med fällor. Däremot krävs det inte tillstånd för att använda en apparat som avger ljud.

Anvisningar och blankett på nätet: www.riista.fi => På svenska > Blanketter > Dispenser > Fågelvilt och icke fredade fåglar

OBS! Ändringar i bestämmelserna sannolikt på väg

Eventuellt kan vi vänta oss ändringar i lagstiftningen om användningen av fällor och apparater som avger ljud. Riksdagen behandlar som bäst en ändring i jaktlagen som sannolikt kommer att påverka dispensjakten efter icke fredade fåglar och ansökandet av dispens. Dessutom är det aktuellt med ändringar i bl.a. jaktförordningen. Det väntas att ändringar kommer att ha positiva påverkningar till dispenspraxis av ickefredade fåglar och viltfåglar. Information om ändringarna kommer att läggas ut på Finlands viltcentrals webbplats (www.riista.fi) och införas i tidningen Jägaren. Den som ansöker om dispens ska därför kolla upp eventuella ändringar i procedurerna innan ansökningen skickas in.