Siirry sisältöön

Andjakten börjar onsdag 20.8. klockan 12

Sjöfågeljakten börjar på onsdag 20.8. klockan 12:00. Sjöfåglar påträffas i hela landet, och på lokal nivå finns relativt goda möjligheter för sjöfågeljakt. Gräsanden har enligt inventeringarna ökat med upp till 30 procent. Många som är med i jakten lägger märke till, hur sjöfåglarna trivs på biologiskt mångfaldiga våtmarker, där fåglarna har tillgång till både goda födoplatser och skydd. De som beger sig på jakt gör klokt i att ha jaktbegränsningarna i åtanke. Till exempel är jakten på sädgåsen förbjuden i hela landet.

Av vårt lands över 300 000 jägare deltar drygt hundratusen i andjakten, som pågår från den 20 augusti till slutet av december. Sjöfåglar sköts över 500 000 individer år 2013. Den vanligaste arten var gräsand, av vilka man fick som byte omkring 282 000 individer. De därnäst vanligaste bytearterna var kricka (124 000), knipa (41 600) och bläsand (35 500).

Från och med 20 augusti får man jaga gräsand, kricka, årta, bläsand, stjärtand, skedand, brunand, vigg, knipa, ejder, sothöna och kanadagås.

Enligt sjöfågelinventeringarna har bestånden av stjärtand, årta, brunand och vigg redan en längre tidsperiod varit på nedåtgående. Därför är det bra om man undviker att jaga dessa och i stället ha gräsand eller kricka i siktet. Enligt inventeringarna har beståndet av gräsand stigit med till och med 30 procent jämfört med föregående år. Den milda vintern och den rätt stabila produktionen av ungkullar har hållit gräsandsstammen stark och på uppåtgående. Ytterligar verkar stammen tåla det nuvarande jakttrycket. En lyckad andjakt garanteras av en god artkännedom, korta skjutavstånd, användning av en apporterande hund och goda jaktseder.

Se även bild- och ljudmaterial för identifiering och jaktens etiska regler

Observera begränsningarna vid jakt på säd- och grågås

Jakt på sädgås är förbjuden i hela landet. Jakten på grågås börjar 20.8., men jakten har begränsats regionalt.

Stammen på sädgås har de senaste årtionden varit på tillbakagång, och det är fortfarande nödvändigt att begränsa jakten. Målsättningen med jaktbegränsningen är att minska jakttrycket på stammen av taigasädgås som häckar i Finland samt på häckningsområdena och på de tidiga flyttstråkens viloplatser. Avsikten är att begränsa jakttiden för jakt på sädgås genom att förkorta den åtminstone fram tills dess att en nationell och internationell förvaltningsplan har blivit gjord.

Se jakttider

Sjöfågelinventeringarna hjälper vid planering av hållbar jakt

Sjöfågelinventeringar har redan gjorts i 28 år med samma metod i Finland. Vid inventeringen som koordineras av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Naturhistoriska centralmuseet är 375 inventeringsplatser med. Varav 46 är Finlands viltcentrals Hembygdsvåtmark Life+ -projektets modellvåtmarker. Inventeringarna utförs av jägare, fågelhobby idkare och övriga av sjöfåglar intresserade.

Hembygdsvåtmark Life+ -projektets målsättning är att restaurera och skapa 48 modellvåtmarker runt om i Finland. Deras betydelse för sjöfåglarna bedöms med hjälp av sjöfågelinventeringarna, som görs huvudsakligen av lokala markägare, jägare och fågelhobby idkare. På våtmarkerna görs sjöfågelinventeringarna på samma sätt som vid den nationella uppföljningen. På så sätt får man värdefullt material för uppskattningen av sjöfågelstammarna nationellt, vilket för sin del motiverar inventerarna att söka sig till den restaurerade våtmarken med sina kikare. Samtidigt kan de som skapat lokala våtmarker få material som pekar åt rätt håll vid planeringen av jakten vid sina egna objekt.