Siirry sisältöön

Älgförvaltningsområdenas hjortdjursmålsättningar fastställda

De regionala viltråden har hört intressegrupperna och har inom älgförvaltningsområdena fastställt älgstammens förvaltningsmål för de närmaste åren. För hela landet eftersträvas en vinterstam på i genomsnitt 76 000 älgar, det förutsätter att den nuvarande stammen ska minskas en aning. För vitsvanshjortens del är målet att minska stammen på de områden där den är som tätast.

Regionala viltråden har under de senaste veckorna beslutit om hjortdjursstammarnas förvaltnings-målsättning på älgförvaltningsområdena efter att ha hört de regionala intressegrupperna. För samtliga 59 älgförvaltningsområden har det för de närmaste åren fastställts en älgtäthetsram och mål gällande stammens struktur, inom vilka stammen regleras på vart och ett älgförvaltningsområde.

De av regionala viltråden ställda älgtäthetsmålen varierar mellan älgförvaltningsområdena, så att det på många ställen i mellersta och södra Finland är närmar tre älgar per tusen hektar och i norra Finland lägre. De högsta måltätheterna har fastställts för egentliga Finland, Nyland och Österbotten. De lägsta måltätheterna finner man däremot i Lapplands nordligaste älgförvaltningsområde. De fastställda älgmålsättningarna innebär med en måttstock för hela landet att älgens vinterstam stannar på en nivå mellan 68 000 – 85 000 älgar. Enligt den av Naturresursinstitutet senast producerade uppskattning av älgstammen var älgstammens storlek omkring 88 500 älgar (95 % konfidensintervall 76 500 – 101 000 älgar) efter jakten hösten 2017. De fastställda målsättningarna förutsätter att älgstammen minskas från nuvarande på de flesta av älgförvaltningsområdena.

I fråga om älgstammens struktur följs huvudsakligen de mål som är fastställda i förvaltningsplanen, enligt vilken kornas andel i stammen är högst 1,5 individ per tjur. I stammen kvar efter jakt, är målsättningen att lämna kvar 20 – 30 procent kalvar. Regionalt har målen kunnat preciseras.

För vitsvanshjortstammens del som i sydvästra Finland tydligt har ökat under de senaste åren har man som målsättning att minska på stammen, särskilt i de områden där stammen är som tätast. Målet är att minska kollisioner.

Vid fastställandet av hjortdjursmålsättningarna har man strävat till att beakta skador som orsakas av älgar såväl som viltekonomiska fördelar. Angående målsättningarna har man i stor omfattning hört regionala intressegrupper med anknytning till hjortdjur, så som trafik-, skogs- och lantbruks- samt miljösektorns myndigheter och organisationer.

Det mest betydande viltet är älg och vitsvanshjort och under den senaste jaktperioden fälldes omkring 56 500 älgar och omkring 41 200 vitsvanshjortar.

Finlands viltcentral samt jaktvårdsföreningarna ansvarar för sin del, med hjälp av jaktens planering, ledning och jaktlicensförvaltningen för förverkligandet av de ställda hjortdjursmålsättningarna. I intresse-samarbetsgrupperna följer man årligen upp hur målsättningarna har förverkligats. Uppskattningarna om älgstammens storlek och struktur produceras av Naturresursinstitutet och som grund för uppskattningarna används bl.a. älgbytes- och observationsuppgifter som har samlats in i samband med jakten.

Tilläggsuppgifter: Regionala tilläggsuppgifter ger Finlands viltcentral, regionkontor / jaktcheferna

Extra information

Körhämö, Jani

  • Jaktchef, Norra Tavastland (Tjänstledighet)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024