Siirry sisältöön

Vid Naturresursinstitutets DNA-inventering av vargstammen har två hybridvargar identifierats i Södra Karelen i en flock som huvudsakligen rör sig på ryska sidan av gränsen

Gemensamt pressmeddelande från Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral och jord- och skogsbruksministeriet

Två varghybrider har identifierats från DNA-prover som samlats in från en flock som huvudsakligen lever på den ryska sidan av gränsen men tidvis besöker Ylämaa. Det är troligt att flocken omfattar 6–7 individer, av vilka fyra kunde identifieras individuellt.

Under perioden för insamling av DNA-prover samlades nio prover in från flockens revir under vintern 2021–2022. DNA isolerades framgångsrikt från sju av dessa för individbestämning. Bland dessa DNA prover fann man DNA från två olika vargar och två olika varghybrider. På basis av en korsningsanalys är dessa varghybrider så kallade andra generationens varghybrider, det vill säga en av deras föräldrar är också en varghybrid. Proverna samlades in i samband med den årliga DNA-inventeringen av vargar

  • Utifrån en analys av mikrosatellitmaterial är den ena varghybriden en avkomma till en annan känd varghybrid. Tyvärr var inte en liknande analys framgångsrik i  den andra varghybriden. Vi försöker fastställa det eventuella syskonförhållandet mellan de två varghybriderna senare i mer detaljerade SNP-analyser, berättar Mia Valtonen, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

 

  • Eftersom flocken huvudsakligen rör sig på den ryska sidan och delvis består av varghybrider räknas flocken inte in i Finlands vargstam, förklarar Valtonen.

I förvaltningsplanen för vargstammen beskrivs olika aktörers roller i samband med varghybrider

Varghybriden är en invasiv främmande art i Finland, och det är viktigt att identifiera eventuella korsningar för att skydda vargstammens genetiska renhet. Som en del av den årliga bedömningen av stammens storlek analyserar Naturresursinstitutet DNA-prover av vargar även i fråga om eventuella korsningar. I förvaltningsplanen för vargstammen beskrivs en operativ modell för eventuella varghybrider.

Om en medborgare utifrån utseendet misstänker en korsning, ska hen meddela informationen till den lokala rovdjurskontaktpersonen och Finlands viltcentral. De olika aktörerna försöker i samarbete få ett avförings-, urin-, blod- eller hårprov på den misstänkta hybriden för DNA-analys.

Med stöd av ett beslut från Finlands viltcentral ska en korsning som påträffats i naturen och som har DNA-identifierats avlägsnas från naturen. Enligt lagen om främmande arter behöver man inte tillämpa bestämmelserna i jaktlagen för att avlägsna en invasiv främmande art från naturen. Varghybrider upptäcks sällan i den finska naturen, och exceptionella situationer som dessa hanteras alltid från fall till fall. Finlands internationella förpliktelser förutsätter att varghybrider känns igen och identifieras genom den process som beskrivs ovan.

Varghybrider i lagstiftningen

En nationellt invasiv främmande art, såsom varghybriden, får inte släppas ut i miljön eller importeras till Finland från ett land utanför EU eller från ett annat EU-land, innehas, födas upp, transporteras, släppas ut på marknaden, förmedlas eller säljas eller på annat sätt överlåtas. Varghybrider som lagligt skaffats som sällskapsdjur före förordningen om invasiva främmande arter trädde i kraft den 1 juni 2019 får hållas fram till deras naturliga död.

 

Mer information lämnas av

Mia Valtonen, Naturresursinstitutet

Specialforskare

+35829 532 2428, mia.valtonen(at)luke.fi

Sauli Härkönen, Finlands viltcentral

Chef för offentliga förvaltningsuppgifter

+35829 431 2104, sauli.harkonen(at)riista.fi

Sami Niemi, jord- och skogsbruksministeriet

Konsultativ tjänsteman

+35829 516 2391, sami.niemi(at)gov.fi