Siirry sisältöön

Vi samlar information om vargindivider

Naturresursinstitutet (Luke) och Finlands Viltcentral startar ett riksomfattande projekt för insamling av individuella uppgifter om vargar. Uppgifterna för identifiering av individer fås fram genom DNA-analyser. Dessutom ger analyserna information om vargflockarna och det minsta antalet vargar i flockarna. Man hoppas kunna presentera de första resultaten i den öppna karttjänsten i höst.

DNA från skjutna vargar samt vargars avföringsprover ska analyseras. Avföringsprover kommer att samlas in genom insamlingar som ordnas separat. Finlands Viltcentral skapar och utbildar ett nätverk av insamlare bland frivilliga jägare och personer som rör sig i naturen. För respektive insamlingsområde utses en ansvarsperson, som tar hand om proverna och ser till att de levereras till forskarna.

Hösten 2015 startar den första insamlingen, som kommer att genomföras i cirka 7–10 kända vargrevir. Insamling kan inte göras i alla vargrevir varje år.

– Insamlingsområdena planeras årligen, så att även eventuella nya revir kan tas med. Projektet ska pågå i tre år och insamlingen är avsedd att omfatta alla områden som är av riksomfattande betydelse. Dessa är områden där flera flockar lever nära varandra och där behovet av information är störst, berättar viltplanerare Olli Kursula på Finlands Viltcentral.

DNA kommer att fastställas förutom från avförings- och jaktproverna också från individer som skjutits med polisens tillstånd, hittats döda samt sändarförsedda djur.

Uppgifterna kommer att presenteras i den öppna karttjänsten

Inom projektet kommer Naturresursinstitutet att skapa en öppen kartbaserad webbtjänst i vilken man presenterar individuella uppgifter om vargarna baserade på DNA-analys (individuella identifieringsuppgifter, kön, insamlingsdatum). Resultaten av de prover som samlats in i sydvästra Finland 2013–2015 kommer att publiceras först. Syftet är att webbtjänsten enligt den första fasen ska tas i användning i höst.

Ny information uppdateras i tjänsten cirka 4 gånger om året. Individuella uppgifter, från 2014 och framåt, om skjutna och med undantagstillstånd skjutna, hittade döda individer samt sändarförsedda vargar kommer att matas in i tjänsten.

DNA-analysen är ett viktigt tillägg i bedömningen av vargstammen, som i stor utsträckning baseras på vargobservationer och uppföljning med sändare.

– Om vi har tillräckligt med prover får vi med DNA-uppgifterna en bättre bild av vargreviren i ett visst område, antalet flockar, minsta mängd individer i flockarna samt möjliga släktskap, säger forskare Samuli Heikkinen på Naturresursinstitutet.

Uppmuntrande erfarenheter finns på nära håll, i Sverige har användningen av DNA-metoden blivit en väsentlig del av rutinen för uppföljning av vargstammen under de senaste åren.

– Tillförlitligheten i uppgifterna som metoden ger beror ändå på hur omfattande insamlingen av prover är, betonar forskningsprofessor Ilpo Kojola på Naturresursinstitutet.

DNA-analyserna utförs i Evoluutiobiologian sovelluskeskus vid Turun yliopisto. Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Närmare information:

Samuli Heikkinen, forskare, Naturresursinstitutet
fornamn.efternamn@luke.fi, tfn 029 532 7873

Ilpo Kojola, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet
fornamn.efternamn@luke.fi, tfn 029 532 7411

Olli Kursula, viltplanerare, Finlands Viltcentral,
fornamn.efternamn@riista.fi, tfn 029 431 2242