Siirry sisältöön

Livsmedelsverket: Smittskyddet på djurhållningsplatser för fjäderfä måste säkerställas för bekämpning av fågelinfluensa

Livsmedelsverket uppmanar att man utan dröjsmål kontrollerar metoderna för smittskydd på djurhållningsplatserna för fjäderfä för att förhindra spridning av fågelinfluensa från frilevande fåglar till fjäderfägårdar. Uppmaningen gäller också småskaliga hobbyaktörer, såsom hobbyhönserier och viltfågelhägn. Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 har konstaterats i Södra Finland. Det är möjligt att sjukdomen förekommer hos frilevande fåglar även på andra håll i Finland.

Om högpatogen fågelinfluensa sprids till en djurhållningsplats för fjäderfä orsakar det stora ekonomiska förluster på grund av att de insjuknade fåglarna måste avlivas och bortskaffas och lokalerna saneras. Eftersom alla fåglar på den smittade djurhållningsplatsen måste avlivas är det möjligt att också värdefulla avelsdjur och fåglar som är viktiga för ägaren går förlorade. Fågelinfluensa sprider sig lätt till fjäderfä från frilevande fåglar, om fåglarna är i direkt eller indirekt kontakt. Som en åtgärd som förebygger smittspridning har förbudet mot att hålla fjäderfä ute på våren tidigarelagts i år, så att det börjar den 8 februari.

Ett bra smittskydd är det bästa sättet att förebygga att fjäderfä och hägnade fåglar smittas med fågelinfluensa. Med smittskydd avses konstruktioner och åtgärder med vilka man förhindrar att det virus som orsakar fågelinfluensa smittar till fåglar som är i människans besittning. Fåglar som hålls utomhus i hägn bör om möjligt föras in i djurstallet. Om fåglar hålls i utehägn ska inhägnaden vara så konstruerad att den så effektivt som möjligt hindrar frilevande fåglar från att komma i kontakt med fåglar i hägnet. Exempelvis en fast, sluten nedre del och ett slutet tak, åtminstone vid utfodringsplatsen, i hägnet för fåglar som hålls utomhus förhindrar både direkta och indirekta kontakter mellan frilevande fåglar och fåglar i hägnet. Kommunalveterinären ska underrättas om fåglar hålls i utehägn medan utehållningsförbudet gäller.

Utfodringsplatserna för frilevande fåglar på tillräckligt avstånd från fågelhägn

Praxis för utfodring av småfåglar behöver inte ändras på grund av fågelinfluensan. Man ska se till att hygienen på utfodringsplatserna håller god nivå genom att städa dem regelbundet. Dessutom bör man sträva efter att förhindra att vattenfåglar och rovfåglar kommer till utfodringsplatserna, om detta är möjligt.

Utfodringsplatser för fåglar som satts ut i naturen eller för andra vilt- eller frilevande fåglar ska placeras så långt som möjligt från djurhållningsplatserna för fåglar (också viltfåglar som hålls i hägn). Vid utfodringen av dessa fåglar ska användas sådan utrustning och sådana redskap som inte används för skötsel av fjäderfä eller andra fåglar.

Om frilevande fåglar utfodras, ska utfodringen fortsätta under hela vintern så att fåglarna stannar kvar i samma område och inte flyttar iväg för att söka föda i ett större område. Utfodringen bör dock genast avslutas när fåglarna får tillräckligt med föda i naturen. Man bör också se till att dessa utfodringsplatser håller god hygien och att endast så mycket mat som fåglarna äter förs till utfodringsplatsen.

Tjänsteveterinären ska underrättas om misstänkt sjukdom

Symtomen på fågelinfluensa varierar enligt virusets sjukdomsalstrande förmåga, fågelart, fåglarnas ålder, levnadsförhållanden och motståndskraft. Sjukdomens inkubationstid är i allmänhet 3–5 dygn. Apati, aptitlöshet, minskad äggläggning, svullnad i huvudregionen och ökad dödlighet är typiska symtom. Också symtom från luftvägarna och diarré kan förekomma. I vissa fall iakttas symtom från centrala nervsystemet, till exempel felaktig hållning och onormala rörelser. Sjukdomen kan framskrida mycket snabbt och då hinner man nödvändigtvis inte upptäcka några symtom innan fåglarna dör.

Om du upptäcker symtom på sjukdomen hos fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap ska du omedelbart underrätta kommunalveterinären om saken, och inte föra bort döda fåglar eller redskap som används för skötsel av fåglarna från djurhållningsplatsen. Meddela också om dina eventuella observationer av massdöd bland fåglar till kommunalveterinären utan dröjsmål. Det är skäl att meddela också om enstaka stora rovfåglar som påträffats döda. Vid fall av misstanke undersöker tjänsteveterinären fåglarna, tar behövliga prover och ser till att de skickas till Livsmedelsverket för undersökning.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och för att få smittan krävs det vanligen nära kontakt till sjuka frilevande fåglar, fjäderfän eller deras exkrementer. Det är inte känt att en människa någonsin skulle ha smittats med fågelinfluensa av typen H5N8 som konstaterats i Europa.

Ytterligare information:

Utehållningsförbud för fjäderfä
Fågelinfluensa i Finland