Siirry sisältöön

Ökningen av björnstammen begränsas genom stamförvaltningsmässig jakt

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt det största antalet björnar som får fällas under jaktperioden 2018–2019, det vill säga 355 björnar, vilket är hundra djur fler än i fjol (255). Målet med den större kvoten är att stabilisera den växande stammen, gallra bland stammen inom de björntätaste områdena och förebygga renskador som länge visat uppåtgående siffror. Den större kvoten förmodas inte reducera stammens livskraft.

Enligt EU:s habitatdirektiv hör björn till de arter som är strikt skyddade. Den finska björnstammen är dock tillräckligt stor för att dess storlek ska kunna regleras genom så kallad stamförvaltningsmässig jakt som habitatdirektivet tillåter. Den genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet fastställda kvotens andel i förhållande till den regionala stammen (beskattningsprocent) är i renskötselområdet 27,5, i övriga delar av landet 14 och i hela landet i genomsnitt 16,1 procent. Utanför renskötselområdet ska stammen stabiliseras på dagens nivå, men stammen tillåts breda ut sig över ett bredare område.

– Björnstammen är stark och tål beskattning, vilket vi nu behöver för att sätta stopp för ökningen och förebygga skador. Antalet skador på kalvar har stigit särskilt i renskötselområdets södra och östra delar. Avsikten med den större kvoten är också att återställa älgstammen i Norra Karelen, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Kvoten för renskötselområdet större än planerat

Renskötselområdets björnkvot höjdes efter remissomgången med 10 djur (85 > 95): i den östra delen höjdes antalet med 15 björnar jämfört med året innan (60 > 75) och i den västra delen minskades antalet med fem björnar (25 > 20). Kvoten som gäller områdena utanför renskötselområdet fastställdes i enlighet med ministeriets ursprungliga förslag till 260 björnar, det vill säga 90 björnar fler än året innan.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning i maj uppgår antalet björnar i Finland till 2 130–2 260 när även ungarna räknas med. I fjol var antalet 1 980–2 100 och året innan 1 720–1 840. Antalet björnkullar uppskattades på våren till 201–232, vilket är sju procent fler än året innan (187–216). Antalet individer har växt närmast i Östra Finland och speciellt i området för den etablerade stammen. Ökningen av stammen framträder tydligast i verksamhetsområdet för Finlands viltcentral i sydöstra Finland.

Områdets älgstam ska beaktas vid beviljande av dispenser

Enligt ministeriet är det viktigt att de skador och problem som björnar orsakar ska kunna beaktas bättre och mer flexibelt än tidigare när det beviljas dispenser som grundar sig på kvoter. Förutom det ökade antalet skador ska man när man beviljar dispenser på regional nivå också ta hänsyn till stammarna av hjortdjur  i förhållande till björnstammen. Ytterligare ska man lägga vikt vid att säkra skogsvildrensbeståndet i Suomenselkä och Kajanaland.

Finlands viltcentral tar slutliga beslut om hur dispenserna inriktas. Förutom de dispenser som grundar sig på kvoter kan Finlands viltcentral efter ett noggrant övervägande bevilja dispenser också för eliminering av björnar som orsakar skada eller hot. Antalet dessa dispenser är inte heller i fortsättningen begränsat.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot (496/2018), pdf
Promemoria, pdf (på finska)
Naturresursinstitutet: Läget för Finlands björnstam och kullproduktionen 2017 (27.3.2018), pdf (på finska)

Mer information vid jords- och skogsbruksministeriet:

Jussi Laanikari, överinspektör, tfn 0295 16 2432 och 040 733 6229, fornamn.efternamn@mmm.fi

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi