Siirry sisältöön

Ny områdesavgränsning för sädgåsjakten i Lappland den 20–27 augusti

Avgränsningen av jaktområdet har ändrats så att möjligheterna till traditionell vildmarksjakt utökas.

Jakt på taigasädgås är tillåten från den 20 augusti kl. 12 till och med den 27 augusti i landskapet Lappland med undantag för områdena söder om E8 samt kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki. För att trygga genomförandet av den traditionella jakten på myrar och i vildmark samt jaktens hållbarhet gäller följande begränsningar på jaktområdet:

  • En säsongskvot på en (1) sädgås
  • Förbud mot användning av föda som lockbete
  • Förbud mot jakt på åkrar
  • Skyldighet att anmäla fångst. Användning av Oma riista rekommenderas.

Jord- och skogsbruksministeriet uteslöt kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki från det tillåtna jaktområdet. Avgränsningen gjordes med utgångspunkt från de utlåtanden som kom in på jord- och skogsbruksministeriets förordningsutkast, eftersom sädgåsstammen enligt Naturinstitutets flyginventeringar är särskilt svag i dessa områden.

– Jakt på sädgås över huvud taget är möjlig tack vare stamförvaltning på flyttvägsnivå, och den återhämtning av gåsstammen som har skett till följd av den, samt tack vare mera exakta viltdata. Jakten är emellertid starkt begränsad tills läget för den i Finland häckande stammen har utretts noggrannare. Avsikten är att trygga återhämtningen för den i Finland häckande stammen samtidigt som man möjliggör bevarandet av vildmarksjaktkulturen, säger Finlands viltcentrals specialplanerare Mikko Alhainen.

Det lönar sig för jägarna att förutom den obligatoriska fångstanmälan också registrera sädgåsobservationer i Oma riista. Uppgifterna är till hjälp exempelvis vid utvecklingen av uppskattningen av den häckande stammen. Viltdata är en förutsättning för rätt dimensionerad reglering av jakten.

Jakten på tundrasädgås är liksom de senaste åren tillåten i oktober-november i ett begränsat område i landets sydöstra del.

 

Avgränsningen av jaktområdet grundar sig för första gången på annat än förvaltningsgränser

Målet med den nya områdesavgränsningen är att se om vägnätet fungerar som avgränsning av jaktområden. Jaktreglering med hjälp av vägnätet ger nya möjligheter till ändamålsenlig begränsning av jakten, och kan komplettera reglering baserad på kommun- eller landskapsgränser.

Beträffande sädgås möjliggör avgränsning baserad på E8 traditionell sädgåsjakt på myrmarker i inlandet i Lapplands kustkommuner, samtidigt som jakt på sädgås i samband med kustens sädgåsjakt förbjuds.

Reglering som grundar sig på trafiknätet, och eventuellt vattendrag, ger nya möjligheter att beakta livssamhällen och naturgeografiska områden vid jaktreglering på ett konkret sätt och med en gräns i terrängen som obestridligen kan konstateras.

 

Skicka en bild av en bytesfågel – delta i utlottningen

En bild på den fällda sädgåsens huvud och vinge skickas till adressen hanhi@riista.fi. Uppgifterna används för uppföljning av gåsbytets ålders- och underartsfördelning. I meddelandet ska också fångstdatum och fångstkommun anges. Bland alla som skickat in bilder på en fälld sädgås utlottas tre sändande viltkameror av modell Burrel S12 HD+SMS 3.

Ytterligare information:

Regionala tilläggsuppgifter från regionernas jaktchefer och viltplanerare, se kontaktuppgifter.riista.fi

Sidorna Ansvarsfull fågeljägare (riistainfo.fi)

Extra information

Alhainen, Mikko

  • Specialplanerare
  • Internationellt samarbete, projekt, stöd för viltets livsmiljöer
  • 029 431 2401
  • mikko.alhainen@riista.fi