Siirry sisältöön

Naturresursinstitutet har uppskattat storleken på älgstammen

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning av storleken på älgstammen var stammen efter jakten hösten 2018 ungefär 86 500 älgar (95 % konfidensintervall 74 500–99 000 älgar). Jämfört med året innan var stammen elva procent mindre.

Den högsta älgtätheten (≥ 5 älgar/1 000 ha) var vid den södra och sydvästra kusten. I stora delar av södra och västra Finland varierade älgtätheten mellan 3 och 4 älgar per 1 000 hektar. I östra och norra Finland var tätheten främst mindre än 3 älgar per 1 000 hektar.

År 2017 upptäcktes en minskning i kalvproduktionen i stora områden i östra och norra Finland, och nu har minskningen avtagit något. Områden där könsproportionen för vuxna älgar var högst 1,5 kor per tjur finns främst i sydvästra och södra Finland och norra Lappland.

Älgstammens storlek och struktur i Finland uppskattades enligt älghushållningsområde utifrån uppgifter som rapporterades under älgjakten hösten 2018 i tjänsten Oma riista och på älginformationsskort. Älgsällskapen registrerade sina dagliga observationer och älgfångster under jakten och uppskattade storleken på den återstående älgstammen i det egna området efter jakten. En lagstadgad anmälan om fångst gjordes av 5 497 sällskap. Älgobservationer registrerades av 5 353 sällskap, dvs. 97 procent av sällskapen.

Stamuppskattningarna har gjorts med Naturresursinstitutets modell för stamuppskattning. Storleken på älgstammen uppskattas med en populationsmodell baserad på en bayesiansk statistik, med beaktande av årlig fångst, kalvproduktion och avgång till följd av älgolyckor och stora rovdjur. Med hjälp av modellen beräknas fördelningarna av populationens storlek och struktur så att modellens kompatibilitet med dagliga observationer, jägarnas uppskattning av den återstående stammen och eventuella resultat av mark- och flygberäkningar samt antalet älgolyckor de senaste åren ska vara bästa möjliga.

Mer information:

Specialforskare Jyrki Pusenius, tfn. 0295327407, jyrki.pusenius@luke.fi