Siirry sisältöön

MMM: Proposition lämnades om ändring i jaktlagen utifrån jord- och skogsbruksutskottets betänkande

Jord- och skogsbruksministeriet pressmeddelande 

Den 17 november 2022 lämnade regeringen en proposition där det föreslås att 41 a § i jaktlagen ändras. Propositionen grundar sig på jord- och skogsbruksutskottets betänkande om ett medborgarinitiativ som lämnats om stamvårdande jakt på varg.

Vid plenarsammanträdet den 14 oktober 2022 godkände riksdagen jord- och skogsbruksutskottets betänkande om ett medborgarinitiativ som gällde stamvårdande jakt på varg. I betänkandet förutsätts det att statsrådet vidtar snabba åtgärder för att ändra 41 a § i jaktlagen, så att lagen motsvarar artikel 16.1 i habitatdirektivet och EU-domstolens rättspraxis i fråga om tillämpningen av den artikeln.

Det föreslås att det inledande stycket i 41 a § 1 mom. i jaktlagen preciseras i fråga om kravet på bevarande av en gynnsam bevarandestatus. I fortsättningen ska en förutsättning för dispens vara att dispensen inte inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla – eller uppnå – en gynnsam bevarandestatus inom artens naturliga utbredningsområde. Enligt den gällande lagen gäller förutsättningen endast möjligheterna att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus, inte att uppnå den.

Den föreslagna ändringen har i praktiken endast liten betydelse, eftersom tillämpningspraxis för jaktlagens 41 a § redan för närvarande motsvarar den tolkningslinje som fastställts i EU-domstolen. Dispens har också hittills beviljats endast om det inte har inverkat negativt på bevarandet av en gynnsam bevarandestatus för stammen eller förhindrat att gynnsam bevarandestatus uppnås.

Med avvikelse från anvisningarna om författningsberedning ordnades det ingen remissbehandling av propositionen, eftersom ändringen i praktiken har endast liten betydelse och eftersom det i utskottets betänkande förutsattes att lagen ändras snabbt.

I propositionen föreslås att lagen ska träda i kraft den 1 augusti 2023. Regeringens proposition finns i bilagan.

Mer information: Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 162 391, sami.niemi(at)gov.fi