Siirry sisältöön

Målen för mängderna hjortdjur under de närmaste åren har fastställts för hela landet

De regionala viltråden har hört intressegrupperna och fastställt målen för hjortdjursstammarna i älgförvaltningsområdena för de närmaste åren. För hela landet är målet i genomsnitt 78 000 älgar i vinterstam, vilket på många ställen motsvarar den uppskattade älgstammen i nuläget. Målet är att minska den täta stammen av vitsvanshjort i Sydvästra Finland.

Målen för älgtäthet som de regionala viltråden har fastställt är i stora delar av landet något under tre älgar per tusen hektar. De högsta måltätheterna har fastställts i Egentliga Finland, Nyland och Kust-Österbotten. De lägsta måltätheterna finns i de nordligaste älgförvaltningsområdena i Lappland. De fastställda målen betyder för hela landet att älgens vinterstam hålls på nivån 70 000–86 000 individer. Enligt Naturresursinstitutets (Luke) senaste uppskattning består älgstammen efter förra säsongens jakt av cirka 82 000 älgar (95 % konfidensintervall 70 500–95 400 älgar).

För stammen av vitsvanshjort fastställdes för första gången numeriska täthetsmål för de områden som har rikligast förekomst av vitsvanshjort. I Sydvästra Finland är stammen ställvis mycket tät, och målet är att minska vitsvansstammen i dessa områden. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning består Finlands vitsvansstam av cirka 125 000 (95 % konfidensintervall 113 000–136 000) individer.

Intressegruppernas åsikter har beaktats

Vid fastställandet av målen för hjortdjursstammarna har man strävat efter att på bred front beakta hjortdjurens inverkan på omgivningen, såsom skador orsakade av hjortdjur och fördelar för vilthushållningen samt inverkan på stammarna av stora rovdjur. Angående målen har man i enlighet med jaktlagen i stor omfattning hört regionala intressegrupper med anknytning till hjortdjur, såsom myndigheter och organisationer inom trafik, jord- och skogsbruk samt miljösektorn.

Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna ansvarar för sin del för uppnåendet av målen genom planering och styrning av jakten samt genom jaktlicensförvaltningen. I samarbete med intressegrupperna följer man årligen upp hur målen uppnås.

Den årliga beskattningsplaneringen nu aktuell

För hjortdjuren görs årligen beskattningsplaner, i vilka ramarna för den målinriktade jakten under den kommande säsongen fastställs. Avsikten med beskattningsplanerna är att förse jaktlicenssökande och jägare med uppgifter om den behövliga hjortdjursbeskattningen.

Det är jaktvårdsföreningarnas lagstadgade uppgift att utarbeta beskattningsplaner för hjortdjur. Jaktvårdsföreningarna utarbetar beskattningsplaner för älgförvaltningsområdena tillsammans och utifrån dessa för sina egna områden. Finlands viltcentral styr beskattningsplaneringsförfarandet.

Luke producerar uppgifter om hjortdjursstammarna och övriga uppgifter som behövs vid beskattningsplaneringen, såsom uppskattning av stammens kalvproduktion och minskning av andra orsaker än jakt. Materialen är offentligt tillgängliga på adressen https://riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet/ajankohtaista.

De som söker jaktlicens för hjortdjur bestämmer antalet jaktlicenser de ansöker om och Finlands viltcentral handlägger jaktlicensansökningarna för hjortdjur som sin offentliga förvaltningsuppgift. Jaktlicenser kan ansökas från Finlands viltcentral elektroniskt i tjänsten Oma riista från och med den 1 april 2020. Ansökan ska lämnas in senast den 30 april 2021 kl. 16.15.

 

Tilläggsuppgifter:

Jani Körhämö, jaktchef, Finlands viltcentral 0294312281

Regionala uppgifter av jaktcheferna 

 

Bilagor:

Karta över de älgtäthetsmål som har fastställts för älgförvaltningsområdena (PDF)

Karta över de täthetsmål för vitsvanshjortstammen som har fastställts för älgförvaltningsområdena (PDF)