Siirry sisältöön

Luke: Vargstammen i Finland har ökat

Naturresursinstitutet pressmeddelande

Enligt Naturresursinstitutets beräkning fanns det med 90 procents sannolikhet 18–25 vargpar och 32–38 familjegrupper i Finland i mars 2021. Det fanns total 54–59 vargrevir, inklusive gränsreviren och reviren i renskötselområdet.

– Antalet familjegrupper var cirka 16 procent större än ett år tidigare i mars 2020 och antalet par cirka 23 procent större. Merparten av de nya reviren uppstod i västra Finland, säger Ilpo Kojola forskningsprofessor vid Naturresursinstitutet.

− Under 2000-talet har vargstammen i Finland tidvis ökat och tidvis minskat. Antalet familjegrupper har ökat sedan 2017, och i mars 2021 var antalet större än någonsin tidigare under perioden 1996–2021, bedömer Kojola.

Enligt Katja Holmala, programdirektör vid Naturresursinstitutet, fokuseras beståndsberäkningen på antalet par och flockar, eftersom de ger hänvisningar om vargstammens livskraft och reproduktionspotential.

God valpproduktion en bakomliggande orsak till ökningen

Vargrevir bestående av familjegrupper och par i mars 2021. Cirkelsymbolerna visar familje-gruppernas revir och fyrkanterna visar parreviren. Gränsreviren är utmärkta med en cirkel/ fyrkant med ett lodrätt streck. Färgerna anger sannolikheten för beräkningen: grön=familjegrupp eller par med mycket hög sannolikhet, orange=familjegrupp eller par med hög sannolikhet, röd=familjegrupp eller par med låg sannolikhet. *) alfahonan död i reviret, revirets status oklar.

När det gäller revirens fördelning mellan Västra Finland, Östra Finland och renskötselområdet har det inte skett någon betydande förändring jämfört med i mars 2020. I mars 2021 fanns cirka 57 procent av reviren i västra Finland.

Inom det västra stamförvaltningsområdet finns de starkaste vargpopulationerna i Egentliga Finland och Södra Satakunta samt i Södra och Norra Österbotten. I dessa områden hävdades största delen av reviren av familjegrupper. I östra Finland koncentrerades vargpopulationen till östra delarna av Kajanaland och Norra Karelen samt norra delen av Norra Savolax. Antalet vargar i mars 2021 beräknas ha varit 279–321 individer. En bakomliggande orsak till att vargstammen har ökat är att valpproduktionen har varit god, särskilt i områden där vargarna har haft god tillgång till föda.

– Enligt Naturresursinstitutets prognosmodell som beskriver vargstammens utveckling kommer antalet revir sannolikt att öka ytterligare. I november 2021 finns det med 90 procents sannolikhet totalt 70–84 vargrevir. I mars 2022 beräknas antalet revir vara 53–83, varav 21–43 med 90 procents sannolikhet består av flockar, säger Samu Mäntyniemi, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Omfattande material har gjort beståndsberäkningen mer exakt

Årets beståndsberäkning har gjorts utifrån ett mer omfattande dataunderlag än under tidigare år. Vintern 2020–2021 utökades insamlingen av DNA-prover till at omfatta 90 % av de troliga vargreviren. Totalt analyserades 1 499 DNA-prover, jämfört med 817 vid beståndsberäkningen året innan. Dessutom ökade det totala antalet registrerade observationer av par och flockar i datasystemet Tassu med närmare 40 procent jämfört med föregående observationsperiod.

– Att fältmaterialet är mer omfattande än tidigare år återspeglas i att konfidensintervallen för siffervärdena i beståndsberäkningen har krympt med cirka 25 procent jämfört med året innan, säger Mäntyniemi.

DNA-proverna har analyserats med mikrosatellitmetoden vid Åbo universitet. Analyserna av proven från perioden visade inga indikationer på varghybrider. Naturresursinstitutet kontrollerar för säkerhets skull alla prover med hjälp av den nya, mer exakta SNP-analysmetoden så snart som möjligt, men senast under nästa år.

Samarbetet är ryggraden i insamlingen av material – tack till insamlarna

Det är framför allt alla aktiva medborgare och rovdjurskontaktpersoner som ska ha tack för det omfattande fältmaterialet i fråga om såväl DNA-prover som registrerade observationer i Tassu. Utan de frivilligas medverkan vore det inte ekonomiskt möjligt att samla in ett så här omfattande material.

Exempelvis erhölls DNA-prover från 212 frivilliga insamlare under perioden 2020–2021, då motsvarande siffra var 82 personer föregående period. En anledning till att antalet insamlare har ökat är att DNA-inventeringen har utökats till nya områden, men också att nya frivilliga har anslutit sig inom de gamla insamlingsområdena.

– Långa och omfattande tidsserier av fältmaterial är ytterst värdefulla med tanke på beståndsberäkningen och forskningen. De gör resultaten mer tillförlitliga och gör det även möjligt att studera faktorer som ligger bakom förändringar, säger Holmala, och hoppas att det värdefulla samarbetet med frivilliga ska fortsätta även under kommande säsonger.

Naturresursinstitutet svarar på medborgarnas frågor (på finska) om beståndsberäkningen för varg den 11 juni kl. 9.30−10.30 på YouTube-kanalen. Frågor kan skickas i förväg via Facebook.