Siirry sisältöön

Luke: Utifrån den senaste stamuppskattningen har antalet vildsvin minskat jämfört med året innan

Utifrån Naturresursinstitutets uppskattning verkar det som om ökningen i vildsvinsstammen i Finland har avtagit. Uppskattningen bygger på en statistisk metod och visar att antalet vildsvin i januari 2019 uppgick till 1 500–2 650 individer.

Utifrån de observationer som jägarna gjorde vid älgjakten 2018 förekommer flest vildsvin fortfarande i östra Nyland och sydöstra Finland.

Vildsvinsstammen beräknas vara drygt en tredjedel mindre än året innan, då den var 2 100–5 450 individer. Till den minskade uppskattningen bidrar inte enbart den verkliga minskningen av stammen utan även osäkerhetsfaktorerna med metoden. Stammen har blivit mindre till följd av jakt och eventuellt att antalet individer som kommit över gränsen har minskat. Dessutom är det möjligt att stammens storlek 2017 hade överskattats.

Metoden för stamuppskattning utnyttjar flera olika informationskällor. Till de viktigaste källorna hör jägarnas uppskattningar av antalet vildsvin i sina områden och informationen om fångsterna. Det finns flera osäkerhetsfaktorer med stamuppskattningar, och därför beskriver det numeriska resultatet snarare storleksklassen, det är ingen noggrann beräkning av antalet individer.

Naturresursinstitutet har utvecklat uppskattningen av vildsvinsstammen sedan 2017. Uppskattningen blir noggrannare i och med att tidsserierna blir längre.

Vildsvinens utbredning och antal utifrån älgjägarnas uppskattningar i slutet av jaktsäsongerna 2016, 2017 och 2018, Svin/1 000 ha.