Siirry sisältöön

Luke och Luomus: Låg ungproduktion hos vildänder

De fyra viktigaste jaktbara andarterna i Finland (dvs. gräsand, kricka, knipa och bläsand) hade låg ungproduktion sommaren 2019. Detta framgår av sjöfågelinventeringen på insjöarna. De häckande populationerna var i stort sett oförändrade jämfört med ifjol.

Hos gräsand uppvisade den häckande populationen (antalet häckande par) en ökning efter en markant minskning ifjol, men nådde ändå inte upp till toppnoteringarna. Jämfört med långtidsdata har den häckande populationen ökat. Ungproduktionen (dvs. det totala antalet ungfåglar) låg på samma nivå som ifjol och stannade under medelvärdet för uppföljningsperioden.

Hos kricka ökade den häckande populationen från bottennoteringen ifjol, men enligt långtidsuppföljningen är trenden för stammens utveckling ändå något negativ. Ungproduktionen minskade med 24 procent jämfört med ifjol och låg på den historiskt lägsta nivån i uppföljningen.

Hos knipa var den häckande populationen på samma nivå som ifjol, medan ungproduktionen minskade med 14 procent. Ungproduktionen låg på sin historiskt lägsta nivå i uppföljningen. En bidragande faktor till detta var de i genomsnitt mindre kullstorlekarna.

Den häckande populationen av bläsand var fortsatt liten. Minskningen som började i början av 1990-talet tilltog under andra hälften av det senaste årtiondet. Ungproduktionen minskade med 15 procent jämfört med ifjol och låg på sin historiskt lägsta nivå i uppföljningen.

Det kyliga vädret påverkade ungproduktionen

Islossningen var tidig i våras och därmed kom sjöfåglarna igång med häckningen tidigare än i genomsnitt. Normalt har detta en positiv inverkan på häckningsresultatet och därmed också på ungproduktionen. I år ledde perioden med kallt och ostadigt väder som började i slutet av juni sannolikt till att ungdödligheten ökade och ungproduktionen minskade. Ett tecken på detta är att samtliga arter hade i genomsnitt mindre kullar än ifjol.

Uppgifterna om de häckande sjöfågelpopulationerna i insjöar bygger på de riksomfattande sjöfågeltaxeringarna som utförts av frivilliga sedan 1986. Sommaren 2019 samlades data om häckande par från 1 230 taxeringspunkter och om kullar från 868 taxeringspunkter. Uppgifterna samlas in av jägare och amatörornitologer. Naturresursinstitutet i samarbete med Naturhistoriska centralmuseet tar årligen fram en uppskattning av sjöfågelpopulationerna. Uppgifterna används av viltförvaltningen samt organisationer som arbetar med att skydda sjöfåglar och akvatiska miljöer.

Mer information lämnas av

Hannu Pöysä, Luke, tfn 029 532 7401, fornamn.efternamn@luke.fi

Heidi Björklund, Luomus, tfn 029 412 8850, fornamn.efternamn@helsinki.fi