Siirry sisältöön

Luke: Fångsten av skogshöns ökade 2019

År 2019 ökade fångsten av skogshöns med cirka tjugo procent jämfört med året innan. Fångsten av orre ökade i synnerhet, men även fångsten av järpe och ripa. Fångsten av tjäder blev på en något lägre nivå jämför med i fjol. Liksom året innan jagades skogshöns av cirka hundratusen jägare, varav cirka 60 procent fick ett jaktbyte. Detaljerna framgår av Naturresursinstitutets jaktstatistik.

Populationen av skogshöns har under de senaste två åren återhämtat sig från de tidigare åren. Vårarna har varit varmare och ungarna har klarat sig bättre. Att skogshönsstammarna och möjligheterna till jakt har ökat har i sin tur ökat antalet jägare och därmed ökat den totala fångsten.

Även om fångsten av orre ökade jämfört med tidigare år, var mängden endast ungefär hälften av toppfångsten i början av 2010-talet och lite under medeltalet för 2000-talet.

Störst var fångsten av ringduva och gräsand

Fångsten av sjöfågel och antalet jägare som jagar fåglarna har minskat redan i flera år. I fjol minskade inte fångstmängden och antalet jägare höll sig också på samma nivå som året innan. Cirka 71 000 jägare jagade sjöfågel i fjol, och två av tre av dessa jägare fick ett jaktbyte.

Av sjöfåglarna fångades det mest av våra mångtaliga sjöfåglar, gräsänderna och krickorna. Fångsten av gräsand var cirka 200 000 individer, fångsten av kricka var mindre än hälften av fångsten av gräsand. Fångsten av knipa var tredje störst bland vattenfåglarna, en tredjedel av fångsten av kricka.

Ringduvsstammen har ökat betydligt i Finland under de senaste decennierna och fångsten har varit stor under hela 2010-talet. Fångsten av ringduva var den allra största fångsten med drygt 300 000 individer. År 2019 fångade cirka 29 000 jägare ringduvor.

Fångsten av mårdhund och mink något mindre än i fjol

Även jägarnas fångst av små rovdjur var mindre än i fjol. Särskilt fångsten av mårdhund och mink var mindre, fångsten av mårdhund var cirka 138 000 individer och fångsten av mink cirka 38 000 individer. Båda arterna klassificeras nuförtiden som invasiva främmande arter som med vissa förutsättningar kan fångas även av personer som inte har betalat jaktvårdsavgiften. I statistiken ingår endast en uppskattning av den fångst som jägare som betalat jaktvårdsavgiften har fått. Små rovdjur är utöver mårdhund och mink även räv, mård, hermelin, iller och grävling.

Fångsten av skogshare har minskat under årens lopp. Även i fjol var fångsten mindre än genomsnittet för tidigare år.

Inga betydande förändringar i antalet jägare

Jaktvårdsavgiften som berättigar till jakt av villebråd i Finland betalas av cirka 300 000 jägare årligen (cirka 308 000 jägare år 2019). Ungefär två tredjedelar av dessa jägare gick på jakt 2019. Cirka 168 000 jägare fångade småvilt och cirka 126 000 jägare fångade hjortdjur. Drygt två tredjedelar av jägarna som jagade småvilt fick ett jaktbyte.

Jaktstatistiken grundar sig på en enkät som skickats per post till cirka 7 500 jägare som betalat jaktvårdsavgiften i fjol. Cirka hälften av dem som fick enkäten svarade på den.