Siirry sisältöön

Lodjurskullarna inventeras i vinter

Lodjurskullarna inventeras i Finlands viltcentrals regioner Österbotten, Norra Tavastland, Kust-Österbotten, Nyland och Egentliga Finland under vintern i samarbete mellan Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet (Luke) och lokala jägare. Inventeringarna ger exaktare uppgifter om lodjurskullarnas antal, och används tillsammans med det observationsmaterial som fås från nätverket av rovdjurskontaktpersoner för att utvärdera lodjursstammen.

Det är främst lodjur som är föremål för inventeringen, men också alla observationer av varg, järv och brunbjörn registreras. Inventeringen startar samtidigt inom varje enskilt område, med kommunikation via sms och e-post, när snösituationen är lämplig. Organisationerna med tusentals frivilliga inventerare är redo och väntar på lämpligt väder. De första områdena inventeras förmodligen redan i början av december och alla inventeringar utförs före mitten av februari. Alla observationer av lodjurskullar kontrolleras och bekräftas genom att man ringar in de olika kullarna.

För den praktiska inventeringen ansvarar inventeringschefer, spårkontrollanter och inventerare. Inventeringsgruppens stomme utgörs av rovdjurskontaktpersonerna och deras assistenter. Alla inventeringschefer och spårkontrollanter har utbildats för sina uppgifter. Också för inventerarna har utbildning ordnats.

För att säkerställa inventeringens pålitlighet anlitas oberoende spårkontrollanter från intressegrupperna.  Spårkontrollanterna kommer från bl.a. Finlands naturskyddsförbund, Närings-, trafik- och miljöcentralerna, universiteten och Forststyrelsen. Representanter från intressegrupperna är välkomna att följa med inventeringens framskridande även utan en egentlig roll i inventeringsorganisationen.

En motsvarande inventering gjordes vintern 2012 i Södra Savolax, Mellersta Finland, Norra Savolax, Satakunta och Östra Nyland samt vintern 2013 i Södra Tavastland, Sydöstra Finland, Kajanaland och Egentliga Finland. Förra vintern inventerades lodjurskullarna i södra delarna av Uleåborg. På grund av de dåliga snöförhållandena kunde inventeringar inte utföras på andra områden.

Inventeringarna stöder stamuppskattningen

Uppskattningen av stammarna av stora rovdjur grundar sig, särskilt i fråga om brunbjörn och lodjur, främst på observationer av kullarna. Utgående från observationsmaterialet gör Luke en utvärdering av antalet enskilda kullar. Uppskattningen grundar sig på information om kullarnas rörlighet, revir och avstånden mellan dem. Storleken på lodjurs- och brunbjörnsstammarna beräknas genom att man multiplicerar antalet kullar med artspecifika koefficienter som har framtagits genom forskning.

Genom inventeringarna vill man i samarbete med Luke utveckla en metod som stöder det nuvarande systemet för observationer av stora rovdjur och förbättra exaktheten för de stamuppskattningar som grundar sig på observationerna, speciellt på områden med lodjurskoncentrationer. Finlands Jägarförbund deltar i samarbetet.

För inventeringen har mottagits finansiering av jord- och skogsbruksministeriet.

 

För mer information:

Olli Kursula, Finlands viltcentral, 0294 312 242, olli.kursula@riista.fi

Katja Holmala, Naturresursinstitutet, 0295 327 206, katja.holmala@luke.fi

Extra information

Kursula, Olli

  • Jaktchef, Mellersta Finland
  • Viltinventeringar och användning av viltinformation i jaktföreningar
  • 029 431 2242
  • olli.kursula@riista.fi