Siirry sisältöön

Jord- och skogsbruksministeriet utlyser understöd för projekt som utvecklar jaktvårdsföreningarnas verksamhet och vilthushållningen

Jord- och skogsbruksministeriet pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet utlyste den 8 december 2021 understöd för projekt som utvecklar jaktvårdsföreningarnas verksamhet samt för landsomfattande och lokala projekt och främjar vilthushållningen. Understöd beviljas bland annat för projekt som bidrar till att leda jaktvårdsföreningarnas verksamhet och bedriva en säker och hållbar jakt.

Understöd kan på ansökan beviljas för följande i utlysningen närmare beskrivna ändamål:

  • projekt för sammanslagning av jaktvårdsföreningar
  • projekt som bidrar till yrkesmässig ledning av jaktvårdsföreningarnas verksamhet
  • jaktvårdsföreningarnas gemensamma arbete för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur
  • jaktvårdsföreningarnas och andra aktörers projekt som främjar skolsamarbete
  • projekt som bidrar till en säker och hållbar jakt
  • övriga projekt som ligger i linje med den offentliga viltvårdskoncernens strategi.

Ansökningar om understöd för dessa projekt som bidrar till och utvecklar jaktvårdsföreningarnas verksamhet önskas i synnerhet av jaktvårdsföreningarna. Projekt som bidrar till en säker och hållbar jakt kan till exempel jaktvårdsföreningar genomföra tillsammans eller i samarbete med andra aktörer. Understöd beviljas i synnerhet för utbildningsprojekt och andra projekt som gäller utveckling av jaktövervakningen samt en säker och hållbar jakt.

Projekt för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur kan till exempel handla om att förbättra den lokala kompetensen för att identifiera skaderisker samt att ge råd och stöd. Projekten kan också genomföras i samarbete med viltcentralens regionala kontor. Understöd för att främja skolsamarbete kan beviljas till exempel för anordnande av jägarkurser.

Ansökningstider av olika längd för olika projekt

Ansökningstiden för understöd för projekt som gäller en säker och hållbar jakt, förebyggande av skador och skolsamarbete fortsätter fram till den 15 februari 2022. Beslut om understöd för skolsamarbete kan fattas redan inom ansökningstiden.

Ansökningstiden för understöd för projekt som genomför den offentliga viltvårdskoncernens strategi går ut redan den 15 januari 2022.

Ansökningstiden för understöd för verksamhetsledning och sammanslagning av jaktvårdsföreningar fortsätter fram till den 31 december 2022. Det nya understödet för yrkesmässig ledning av verksamheten ska uppmuntra jaktvårdsföreningarna till samarbete och ge en möjlighet att sköta uppgifterna effektivare. Också projekt som gäller sammanslagning av jaktvårdsföreningar får fortsatt understöd.

Utöver jaktvårdsföreningarna kan understöd också beviljas andra allmännyttiga samfund med rättshandlingsförmåga och forskningsinstitut.

Understöd kan beviljas både för ett- och fleråriga projekt

Understöden är avsedda för både ett- och fleråriga projekt som genomförs inom ramen för statsbudgetens användningstid före november 2024. De skolsamarbetsprojekt som beviljats understöd kan inledas redan vid ingången av 2022. Jord- och skogsbruksministeriet kan förbinda sig att betala understöd högst inom tidsfristen för användningen av anslaget. Jaktvårdsföreningarna kan få understöd i högst två års tid.

Mer information

Henna Väyrynen, sakkunnig, enheten för vilt och fiske, naturresursavdelningen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn  029 516 2014, henna.vayrynen@gov.fi

Den detaljerade utlysningen, anvisningarna för ansökan om understöd och ansökningsblanketterna (mmm.fi)