Siirry sisältöön

Jaktområdet för sädgås i Norra Finland utvidgades

Gäss på fältet.
Bild: Tero Salmela

Avgränsningen av jaktområdet har ändrats så att möjligheterna till traditionell vildmarksjakt från den 20 augusti klockan 12 fram till den 27 augusti utökas.

Jakt på taigasädgås är tillåten från den 20 augusti kl. 12 till och med den 27 augusti.

  • I landskapet Lappland med undantag för områdena söder om riksväg E8 samt i kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki samt
  • I Norra Österbotten i områdena öster och norr om riksvägarna E8 och E22.

Kartan.

För att trygga genomförandet av den traditionella jakten på myrar och i vildmark samt jaktens hållbarhet gäller följande begränsningar på jaktområdet:

  • En säsongskvot på en (1) sädgås
  • Förbud mot användning av föda som lockbete
  • Förbud mot jakt på åkrar
  • Skyldighet att anmäla fångst. Användning av tjänsten Oma riista rekommenderas.

Det lönar sig för jägarna att förutom den obligatoriska fångstanmälan också registrera sädgåsobservationer i Oma riista. Uppgifterna är till hjälp exempelvis vid utvecklingen av uppskattningen av den häckande stammen. Viltdata är en förutsättning för rätt dimensionerad reglering av jakten.

– Tack vare preciserade viltdata och stamförvaltning på flyttvägsnivå har gåsstammen återhämtat sig och jakt på arten är möjlig. Jakten är emellertid kraftigt begränsad tills läget för den i Finland häckande stammen har utretts noggrannare. Avsikten är att trygga återhämtningen för den häckande stammen och samtidigt bevara vildmarksjaktkulturen, säger Finlands viltcentrals specialplanerare Mikko Alhainen.

Jakten på tundrasädgås är på samma sätt som de senaste åren tillåten i oktober-november i ett begränsat område i landets sydöstra del.


Avgränsningen av jaktområdet grundar sig på annat än förvaltningsgränser

Jaktreglering med hjälp av vägnätet ger nya möjligheter till ändamålsenlig begränsning av jakten, och kan komplettera reglering baserad på kommun- eller landskapsgränser. Vid reglering som grundar sig på trafiknätet, och eventuellt på vattendrag, beaktas livssamhällen och naturgeografiska områden vid jaktregleringen på ett konkret sätt och med en gräns i terrängen som obestridligen kan konstateras.

Beträffande sädgås möjliggör avgränsning baserad på riksvägar traditionell sädgåsjakt i inlandet i Lapplands kustkommuner samt i vildmarkerna i Norra Österbotten, samtidigt som sädgåsjakt i samband med kustens grågåsjakt och i områden med gles stam eller lättillgängliga områden förbjuds.

 

Skicka in en bild av en bytesfågel – delta i utlottningen

En bild på den fällda sädgåsens huvud och vinge skickas till adressen hanhi@riista.fi. Bilderna används för uppföljning av gåsbytets ålders- och underartsfördelning. I meddelandet ska också fångstdatum och fångstkommun anges. Bland alla som skickat in bilder på en fälld sädgås under år 2023 utlottas tre sändande viltkameror.