Siirry sisältöön

Jaktlicenserna för hjortdjur har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat jaktlicenserna för hjortdjur för den kommande jaktsäsongen. För höstens och vinterns jakt finns 36 630 jaktlicenser för älg, 74 200 för vitsvanshjort, 581 för dovhjort och 18 för skogsren. Med en jaktlicens får man fälla ett fullvuxet hjortdjur eller två kalvar, om inga andra villkor anges i jaktlicensen.

Antalet jaktlicenser för älg har på många ställen minskat på grund av den minskade älgstammen. Förändringarna i antalen licenser avspeglar älgstammens storlek och utveckling i respektive område. Jämfört med i fjol minskade antalet jaktlicenser för älg i hela landet med cirka tolv procent, men proportionellt minskade mängden jaktlicenser mest i Lappland, Kajanaland och Österbotten. Antalet jaktlicenser ökade i Sydöstra Finland och Norra Karelen. Antalet jaktlicenser för älg har minskat i hela landet sedan år 2017 och är i höst ungefär en tredjedel mindre än för fem år sedan.

Under förra höstens jakt fälldes 42 469 älgar och ungefär 79 procent av jaktlicenserna användes. Enligt Naturresursinstitutets uppskattning minskade älgstammen genom förra säsongens jakt med cirka sex procent och efter jaktsäsongen bestod den av cirka 80 800 älgar (95 % konfidensintervall 69 500–93 500). Älgstammen har de senaste åren minskats genom jakt, och efter förra säsongen var den ungefär en fjärdedel mindre än för fem år sedan. Älgstammen har halverats på 20 år.

De fastställda målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam med 70 000–86 000 älgar i hela landet. Enligt den senaste stamuppskattningen uppfyllde älgtätheten målet på 33 älgförvaltningsområden och var lägre än måltätheten på nio älgförvaltningsområden. På de återstående 17 älgförvaltningsområdena är målet att ytterligare minska stammen.

Fortsatt kraftig hjortjakt

Under den kommande hösten är målet att genom kraftig jakt ytterligare minska vitsvanshjortstammen på områdena med tätast förekomst. Jakten styrs av de täthetsmål för vitsvansstammen som fastställts för älgförvaltningsområdena.

Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning minskade Finlands vitsvansstam till följd av förra säsongens jakt med cirka 9,5 procent, och uppskattas bestå av cirka 109 000 individer (95 % konfidensintervall 99 000–119 000).

Antalet jaktlicenser som beviljats för den förestående jaktsäsongen är i samma storleksklass som föregående år och möjliggör vid behov ett klart större byte än föregående säsong, om en större andel av jaktlicenserna används. Under förra jaktsäsongen användes cirka 70 procent av jaktlicenserna och bytet var cirka 74 000 vitsvanshjortar. Hjortstammen är starkt koncentrerad till viltcentralsregionerna Egentliga Finland, Satakunta, Nyland samt Södra och Norra Tavastland.

Jaktsäsongen för hjortdjur startar i början av september

I kommunerna Kuusamo och Taivalkoski samt i landskapet Lappland är älgjakten indelad i två perioder, av vilka den första startar i början av september. Samtidigt inleds jakten på älg och vitsvanshjort i övriga delar av landet med så kallad vaktjakt, under vilken bland annat användning av hund är förbjuden, och i fråga om älg är vaktjakt tillåten endast på åker.

Älgjakten i Norra Finland fortsätter den 1 oktober 2022, efter brunstfredningen, och samtidigt startar den egentliga älgjakten också i Norra Österbotten och Kajanaland. I övriga Finland startar den egentliga älgjakten en vecka senare, dvs. den 8 oktober 2022. Älgjakten avslutas i hela landet den 15 januari 2023. Den egentliga jakttiden för vitsvanshjort startar i hela landet den 24 september 2022 och avslutas den 15 februari 2023.

Extra information

Tabell med beviljade jaktlicenser för hjortdjur 2022 i de olika områdena (PDF)

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna, se kontaktuppgifter på https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/