Siirry sisältöön

Jakten på sjöfågel startar

Jakten på sädgås startar i en del av Lappland efter sex års fredning. Sädgåsjakten startar samtidigt som jakten på många andfåglar torsdagen den 20 augusti kl. 12.00. Skyldigheten att göra fångstanmälan gäller för nästan alla sjöfågelarter. Smidigast går anmälningen i tjänsten Oma riista.

Jakten på taigasädgås är tillåten i landskapet Lappland med undantag av kommunerna Torneå, Kemi, Keminmaa och Simo. Jakttiden är 20.8. kl. 12 – 27.8. En säsongskvot på en (1) sädgås gäller.

Det är förbjudet att vid jakt på sädgås använda sig av matning med spannmål eller locka med annan föda. Om en fälld sädgås ska en lagstadgad anmälan göras inom sju dygn.

– Det är möjligt att starta jakten på nytt tack vare stammens återhämtning och mera preciserad viltdata. Jakten är dock starkt begränsad, till dess läget för den i Finland häckande stammen har utretts noggrannare, säger specialplanerare Mikko Alhainen vid Finlands viltcentral.

Avsikten med den jägarspecifika kvoten och förbudet mot matning med spannmål är att trygga jaktens hållbarhet och den för jaktkulturen värdefulla vildmarksjakten på häckningsmyrar.

– Det lönar sig för jägarna att registrera alla observationer av sädgås i tjänsten Oma riista. Uppgifterna är till hjälp till exempel vid utvecklingen av bedömningen av den häckande stammen, säger Alhainen.

 

Jakten ska inriktas på rikliga arter

Finlands viltcentral rekommenderar att sjöfågeljakten inriktas på talrika andfågelarter, som t.ex. gräsand, kricka och knipa. Knappt hundra tusen jägare deltar i andjakten, som startar kl. 12 den 20 augusti och fortsätter fram till den sista december. Från och med den 20 augusti är det tillåtet att jaga gräsand, kricka, årta, bläsand, stjärtand, skedand, vigg, knipa och sothöna.

Jakten på alfågel och storskrake startar den 1 september. Grågås och kanadagås har fått jagas på åker från och med den 10 augusti och från och med den 20 augusti är jakt tillåtet även på vattenområden. För grågås gäller en dygnskvot på två fåglar och jakten är tillåten endast på ett bestämt kustområde. Jakten på sädgås startar i Sydöstra Finland den 1 oktober på ett särskilt fastställt område.

– Endast fåglar som med säkerhet kan identifieras får jagas och andra jägare, naturen och bosättning ska alltid beaktas, påminner Alhainen.

På Viltinfos sidor Ansvarsfull sjöfågeljägare kan man uppdatera sina kunskaper i artkännedom.

 

Jakten på ejder, brunand, småskrake och alfågel är begränsad

Höstjakt på ejder är förbjuden. Det samma gäller för jakt på alfågel i inlandet. På havsområden är jakt på alfågel dessutom begränsad genom jägarspecifika byteskvoter. Bytet för en jägare är begränsat till fem alfåglar per dag. Jakt på brunand och småskrake är förbjuden i hela landet.

Många stammar av sjöfågelarter som trivs vid frodiga fågelvatten är på tillbakagång. Enligt inventeringar som har koncentrerats till Södra Finland har häckningsstammarna i Finland minskat för stjärtand, bläsand, årta, brunand, vigg och sothöna. Enligt undersökningar är huvudorsaken till minskningen försvagade tillstånd i livsmiljöerna. Trots att jakten inte verkar vara orsaken till att många andfågelarter minskar, bör jägarna ta sitt ansvar beträffande stamskötseln av arterna.

– I stället för jakt på de arter som är på tillbakagång bör jakten inriktas på talrika arter, som till exempel gräsand, kricka och knipa, för vilka stammarnas utveckling har varit gynnsam. Enligt fångststatistiken är dessa tre de vanligaste bytesarterna bland sjöfåglarna, säger Alhainen.

Skyldigheten att göra fångstanmälan gäller för följande sjöfåglar: sädgås, bläsand, stjärtand, årta, skedand, vigg, ejder, alfågel, storskrake samt sothöna. Skyldigheten gäller även brunand och småskrake, för vilka ett tidsbegränsat jaktförbud gäller. Det är enklast att registrera alla fällda byten i Oma riista, så att man inte behöver komma ihåg för vilka arter fångstanmälan krävs och för vilka inte.

 

Tilläggsuppgifter:

Regionala tilläggsuppgifter från regionernas jaktchefer och viltplanerare, se kontaktuppgifter.riista.fi