Siirry sisältöön

Hållbar vård av sjöfågelstammarna längs hela flyttstråket

Sjöfåglarna har återvänt från övervintringsområdena för att häcka på de finländska våtmarkerna. Den 9 – 10 maj firas den Internationella flyttfågeldagen (World Migratory Bird Day). I samband med flyttfågeldagen vill Finlands viltcentral påminna om betydelsen av internationellt koordinerad sjöfågeljakt och uppdaterad bytesstatistik samt om dagens tema: att beakta sjöfåglarna vid utvecklingen av energiteknologin.

Änder och gäss rör sig mycket under årets gång. Till exempel en knipa som häckar i Insjöfinland tillbringar förmodligen vintern vid södra Östersjön eller vid Nordsjöns strandmarker. Stjärtanden som lever på strandängar och myrmarker i norr flyttar ända till Afrika när vintern kommer. Sjöfåglarna jagas längs hela flyttstråket, men jakten på dem regleras inte internationellt så att hela flyttstråket beaktas.

Under ledning av Finlands viltcentral utarbetas nu den första förvaltningsplanen avsedd för flyttstråket för en viltsjöfågel på tillbakagång, nämligen taigasädgåsen. Med flyttstråk (flyway) avses artens hela utbredningsområde: häcknings- och övervintringsområden samt flyttstråk med utbredningsområden.

 – Den centrala åtgärden är att dimensionera jakten på taigasädgås i sin helhet, så att den är på en hållbar nivå. Förvaltningsplanen, som bereds inom ramen för avtalet om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien, ska enligt planerna bli färdig i november 2015, berättar Finlands viltcentrals Mikko Alhainen och Arto Marjakangas, som är med i arbetsgruppen.

Uppdaterad bytesinformation behövs

Vid planeringen av stamvården behövs även uppdaterad bytesstatistik för hela flyttstråket.

 – I Europa finns för många viltsjöfåglar användbar information om stammarnas storlek och utveckling, men däremot saknas uppdaterad bytesstatistik. I nuläget har man inte tillräckliga verktyg för att begränsa jakten på de arter som är på tillbakagång. Å andra sidan kan bristen på information även orsaka onödiga begränsningar beträffande jakt på livskraftiga arter, konstaterar Mikko Alhainen.

Alhainen berättar vidare att man i Nordamerika har vårdat sjöfågelstammar inom ramen för hela flyttstråket med goda resultat: sjöfågelstammarna mår bra och klarar jakt.

 – Även i Europa borde man sträva efter en jaktbeskattning som anpassas enligt sjöfåglarna (adaptive harvest management), som täcker hela flyttstråket, sammanfattar specialplanerare Alhainen.

Energiteknologin tar utrymme av sjöfåglarnas livsmiljöer

Sjöfågelstammarna hotas också av energianläggningar, kraftledningar och infrastruktur längs flyttstråken och på häckningsplatserna. Årets tema för Internationella flyttfågeldagen är ”Energy – make it bird-friendly” och betonar att energiproduktionen borde vara fågelvänlig. Flyttfågeldagen lyfter också fram att produktionsanläggningar som grundar sig på förnybara och hållbara energikällor ofta orsakar olägenheter för sjöfåglarna, eftersom de byggs på våtmarker och stränder där sjöfåglarna trivs.

 – Ibruktagandet av förnybara energiformer såsom vindkraft ökar nu kraftigt även i Finland. Finlands viltcentral vill påminna om att sjöfåglarnas flyttstråk och häcknings- och utbredningsområden borde beaktas bättre än i nuläget vid energiproduktionsbyggande, konstaterar Arto Marjakangas.