Siirry sisältöön

Fångst av främmande rovdjur startar på värdefulla fågelvatten – inklusive Bredvik och Medvastö-Stormossen

På viktiga fågelvatten i Nyland kan den uppmärksamma från och med i höst upptäcka gillrade fällor i terrängen och jägare som rör sig i ljuset av pannlampor med sina hundar. Genom avlägsnande av mink och mårdhund som utförs inom projektet Helmi-främmande rovdjur tryggar man sjöfåglarnas häckning. 

Norra Fladet i Medvastö-Stormossen i Kyrkslätt och Bredviken i Esbo klassas som värdefulla fågelvatten i Nyland, av vilka den senare är viktig också i internationellt hänseende. Bredviken är ett av sydkustens bästa områden för rastande flyttfåglar, och på området häckar årligen hundratals sjöfågelpar, men mängderna har minskat jämfört med föregående årtionde. Främmande rovdjur är en sannolik orsak till tillbakagången.

– Det är hög tid att ingripa i situationen med främmande rovdjur på ett mera målmedvetet sätt. Det häckande sjöfågelbeståndet behöver aktivt och omedelbart stöd. Med hjälp av engagerade och kunniga fångstgrupper kan man motverka sjöfåglarnas nödläge genom att trygga de allra värdefullaste häckningsområdena, berättar Jyri Mononen från Finlands viltcentral, som är planerare för projektet Helmi-främmande rovdjur i Nyland.

 

Fångstobjekten i Nyland väldigt olika

Finlands viltcentral och Forststyrelsen organiserar fångsten inom projektet Helmi-främmande rovdjur. I Nyland kommer man att genomföra fångst förutom i Bredvik och Norra Fladet även bland annat i Vanjärvi i Vichtis, Ridasjärvi i Hyvinge och Kanteleenjärvi i Buckila. Fångsterna startar på de olika objekten vartefter lämpliga fångstgrupper organiseras, utbildas och när fångstavtal för områdena har ingåtts.

–  Kännetecknande för objekten i Nyland är de stora skillnaderna mellan områdena. På vissa objekt arbetar fångstgrupperna inklämda i en urban miljö och på andra objekt i vidsträckta jordbruks- eller skogsområden. På vissa objekt har fångsten av främmande rovdjur redan kommit en lång väg, medan den på andra byggs upp på anspråkslösa grunder. Målet för alla objekt är emellertid det samma, nämligen att avlägsna mink och mårdhund från områdena före sjöfåglarnas häckningsperioder, berättar Mononen.

 

Lokala fångstdeltagare en bärande kraft

Lokala, frivilliga och yrkesskickliga jägare är i nyckelposition för det praktiska genomförandet. Jaktvårdsföreningarna är till stor hjälp när fångstgrupperna som består av lokala jägare bildas. För avlägsnande av främmande rovdjur används fällor, viltkameror, beten samt hundar som är specialiserade på fångsten. Fångstanordningar som gillras korrekt orsakar inte fara för andra djur eller för människor som rör sig i området. Fångstverksamheten är både effektiv och etisk.

 

Främmande rovdjur ett hot mot den biologiska mångfalden

Genom jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets program Livsmiljöprogrammet Helmi stärks den biologiska mångfalden. Fångst av främmande rovdjur är en del av restaureringsåtgärderna på 69 värdefulla fågelvatten, på vilka mårdhund och mink försvagar häckningsframgången.

De invasiva främmande arterna mink och mårdhund är ett konkret hot mot den finländska naturens biodiversitet, i synnerhet för vadar- och sjöfåglar på tillbakagång. Effektiverad fångst av främmande rovdjur är särskilt värdefull naturförvaltning.

Vieras.peto.fi

Extra information

Mononen, Jyri

  • Viltplanerare
  • Livsmiljöprogrammet Helmi; främmande rovdjur, Nyland
  • 0294312128
  • jyri.mononen@riista.fi