Siirry sisältöön

Det föreslås flera ändringar i reglerna för älgjakt

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt ut ett utkast till ändring av jaktförordningen på remiss. Den viktigaste ändringen handlar om senare älgjaktstart i hela landet, dvs. jakten börjar den andra lördagen i oktober.

Ytterligare ska den tidigare jaktstarten i övre Lappland utvidgas att också gälla i mellersta Lappland. Enligt utkastet ska fredningstiden för hjortdjur med kalvar bli kortare. Ansökningsprocessen för jaktlicens ska också förenklas. De flesta ändringarna börjar gälla den 1 januari 2017.

Målet med ändringarna är en allt livskraftigare älgstam i enlighet med förvaltningsplanen för älgstammen. Genom att effektivisera fredningen under brunsten och öka antalet älgtjurar i den älgkodominerade stammen vill man trygga de för älgens förökning viktiga och artspecifika dragen bättre än förut. I dag börjar jakten under den bästa brunsttiden, vilket gör att betäckningen sker senare och därmed föds också kalvarna senare. Målet är att så många älgkalvar som möjligt föds i normal tid på våren efter en ostörd första brunst och att kalvarna växer upp till starka friska individer.

Senare jaktstart i största delen av landet

Enligt utkastet ska älgjakten starta senare i nästan hela landet, dvs. den andra lördagen i oktober i stället för den sista lördagen i september. Målet är att älgarna får brunsta utan störningar. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2017.

För att den kortare jakttiden inte ska leda till fler skador av hjortdjur på åkrar, föreslår ministeriet att vaktjakt efter älg kan börja redan den 1 september. Drevjakt och jakt med hund är då förbjudna. Även dovhjort, kronhjort, sikahjort och vitsvanshjort får jagas genom vaktjakt från och med den 1 september till och med dagen före den sista lördagen i september. Eftersom vaktjakt sker med stöd av de vanliga jaktlicenserna, är den ett smidigare sätt att förebygga skador än det nuvarande dispenssystemet. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017.

Tidigare jaktstart också i mellersta Lappland

Vidare föreslår ministeriet att i likhet med övre Lappland ska älgjakten inledas tidigare i mellersta Lappland, dvs. i kommunerna Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi, Kemijärvi, Savukoski och Salla. Enligt utkastet är jakten tillåten från den 1 september till och med den 15 september. Efter fredningen vid brunsttiden under den första halvan av september fortsätter jakten från den andra lördagen i oktober fram till utgången av december. Fredningstiden ska alltså förlängas med några dagar. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2017.

Enklare ansökan om jaktlicens

Jaktvårdsföreningarnas utlåtanden om ansökningar om jaktlicens för hjortdjur ersätts med beskattningsplaner som görs före ansökan. Beskattningsplanerna är likadana vägledande dokument som utlåtandena som Finlands viltcentral använder vid beslutsfattandet.

I fortsättningen kan jaktvårdsföreningarna handleda sökande och presentera dem en beskattningsplan med motiveringar redan innan de lämnar in sina licensansökningar. Ändringen kommer att minska det administrativa arbetet i synnerhet då när viltcentralen är tvungen att be sökanden komma med ytterligare uppgifter när jaktvårdsföreningens utlåtande inte är förenlig med licensansökan. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2017.

I dagsläget är en älgko som åtföljs av en årskalv, fridlyst. Bestämmelserna om fridlysningstiden utgår och gäller således inte från och med den andra lördagen i oktober när älgjakten ska börja med hund och i form av drevjakt.  Målet är att göra älgstammens struktur mer balanserad och förenkla sanktionssystemet även när det rör oavsiktlig överträdelse av bestämmelserna om fridlysning på grund av kalvar. När det gäller små hjortdjur, ska bestämmelserna om fridlysning utgå och sluta gälla från och med den sista lördagen i oktober. Att fälla en älgko som åtföljs av en kalv är fortfarande straffbart vid den tidigarelagda jakten i övre Lappland samt vid den jakt i början av jaktsäsongen som är tillåten i syfte att minska skador. Bestämmelserna om jaktledarens uppgifter ska därför preciseras. Ändringen träder i kraft den 1 augusti 2016.

Kortare fredningstid för vildsvinshona

För att motarbeta spridning av afrikansk svinpest och effektivisera vildsvinsjakten ska den särskilda fredningstiden för vildsvinshona förkortas, dvs. en vildsvinshona med en årsunge är fredad från den 1 mars till och med den 31 juli. Ändringen börjar gälla den 1 augusti 2016.

Genom ändringen av jaktförordningen vill man ta hänsyn till vapnens tekniska utveckling och möjliggöra användningen av patroner i nya kalibrar vid jakt på rödräv, fjällräv som uppfötts i farm, grävling, utter, mårdhund, tvättbjörn, sumpbäver, skogshare, fälthare, tjäder, orre eller gås. Vid jakt på vildsvin krävs i fortsättningen likadana vapen som vid jakt på älg och björn. Ändringen börjar gälla den 1 augusti 2016.

Begäran om utlåtande (på finska)
Utkast till förordning
Promemoria (på finska)
Förvaltningsplan för älgstammen i Finland (på finska)
Ytterligare information:
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 391
Jussi Laanikari, överinspektör, tfn 0295 162 432
fornamn.efternamn@mmm.fi

Pressmeddelandet på jord- och skogsbruksministeriets webbplats