Siirry sisältöön

Det finns sätt att minska bäverskador

Bävrarna är en del av mångfalden i Finlands natur, men kan lokalt orsaka också betydande skador för jord- och skogsbruket. Med en planmässig jakt samt rivning av dammar kan man förhindra skador.

I Finland förekommer två bäverarter: europeisk bäver i sydvästra Finland och västra Lappland och kanadensisk bäver i östra och mellersta Finland. Kanadabävern får jagas med stöd av markägarens tillstånd eller jakträttsinnehavarens tillstånd, men för jakt på europeisk bäver krävs jaktlicens eller dispens beviljad av Finlands viltcentral. Målet med jakten är att begränsa bäverstammens tillväxt på områden med en tät koncentration och förhindra skador som orsakas av bävrar.

Det viktigaste i förebyggning av bäverskador är att under sommaren iaktta förändringar som sker i stammen och dimensionera bäverjakten så att man undgår omfattande skador. Skador ersätts inte med statliga medel. Jakt på bäver inleddes redan 20 augusti och fortsätter ända fram till slutet av april. Som fångstredskap används gevär, hagelgevär, jaktpilbåge och direkt dödande slagjärn.

Markägarens tillstånd krävs för rivning av bäverdamm

Bävrar kan omforma sin livsmiljö ändamålsenligt genom att bygga dammar och därmed ställvis höja vattennivån. Den höjda vattennivån gynnar också många andra djurarter, så som sjö- och hönsfåglar.

Av bävrar förorsakade översvämningar på väg-, skogs- eller åkerområden och fällda träd kan ändå orsaka stora ekonomiska skador för markägarna. De vanligaste problemobjekten är dammar gjorda i vägtrummor eller på skogsdikningsområden. Man bör meddela markägaren eller den lokala jaktföreningen om bäverdammar, så att fördelar och nackdelar av vattenhöjningen kan uppskattas.

Med markägarens tillstånd får man under följande tidsperioder för att förhindra skada, riva till boet hörande dammar eller annan konstruktion:

1) i landskapet Lappland under tiden 15.6.–15.9. ;
2) i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland under tiden 15.6.–30.9.;
3) i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen under tiden 15.6.–15.10.;
4) i övriga Finland under tiden 15.6.–31.10.

Under övriga tider får man inte söndra bon som är bebodda, eller till boet hörande damm eller någon annan av bävern gjord konstruktion utan dispens beviljad av Finlands viltcentral.

Tilläggsinformation: Regionernas jaktchefer och viltplanerare.