Siirry sisältöön

Bävrarna som återställare av livsmiljön och skadedjur inom skogsbruket

Bävrarna är en del av den finländska naturens biodiversitet, men kan med sina dammar orsaka skador för jord- och skogsbruket. Skadorna förhindras genom planmässig jakt och rivning av dammar.

Finlands två bäverarter, europeisk bäver och kanadensisk bäver, berikar sina livsmiljöer genom att omforma landskapet på ett för pionjärarterna karakteristiskt sätt. De landskap som bävern bearbetar erbjuder skyddande miljöer för till exempel sjöfågelkullar. Bävrar kan vara till hjälp även vid återställande av våtmarker.

Bäverjakten startade den 20 augusti och fortsätter fram till utgången av april. Som fångstredskap används huvudsakligen gevär, jaktbåge eller saxar som dödar omedelbart.

Jakt på europeisk bäver är licensbelagd. Detta måste observeras på områden där båda bäverarterna förekommer. Det är omöjligt att fastställa arten på en levande bäver.

Bäverstammarna har uppvisat en ökning. Under hösten genomför frivilliga jägare åter en inventering av bäverhyddor, utifrån vilken bäverstammarnas utveckling uppskattas. Resultaten väntas bli klara våren 2021. Stamuppskattningarna produceras av Naturresursinstitutet. Inventeringarna av bäverhyddor genomförs med tre års mellanrum. Älgjaktföreningarnas kontaktpersoner registrerar ett sammandrag av bäverobservationerna i tjänsten Oma riista.

För att riva en bäverdamm krävs markägarens tillstånd

Bävrarna omformar sina livsmiljöer genom att bygga dammar och höja vattennivån. Översvämningar och fällda träd som bävrarna orsakar på väg-, skog- eller åkerområden kan emellertid medföra ekonomiska förluster för markägare. De vanligaste problemobjekten är dammar som byggs i vägtrummor eller skogsdikningsområden. En bäverdamm bör anmälas till markägaren eller den lokala jaktföreningen, för att fördelarna och nackdelarna med den höjda vattennivån ska kunna bedömas.

Dammar eller andra konstruktioner som hör till ett bebott bo får med tillstånd av markägaren för förebyggande av skada förstöras under följande tidsperioder:

1) 15.6 –15.9 i landskapet Lappland,
2) 15.6 –30.9 i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland,
3) 15.6 –15.10 i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen,
4) 15.6 –31.10 i övriga Finland.

Under övriga tider får inte ett bebott bo, därtill hörande damm eller någon annan konstruktion byggd av bäver förstöras utan dispens beviljad av Finlands viltcentral.

Läs mer Jägaren 

Tilläggsuppgifter: Finlands viltcentral, Regionernas jaktchefer och viltplanerare