Siirry sisältöön

Ansökning för vargdispenser i stamvårdande syfte har öppnats

Dispenser för jakt på varg i stamvårdande syfte för vintern 2021–2022 kan nu sökas. Dispensansökningarna ska lämnas in senast den 20 december via Finlands viltcentrals elektroniska licensansökningstjänst.

Målet är att dispensansökningarna behandlas inom december månad och därigenom har vunnit laga kraft i tid för jakt innan vargens reproduktionstid. Dispensansökningen gäller inte renskötselområdet, eftersom jakt på varg i stamvårdande syfte enligt förordningen (kvot gällande jakt på varg för jaktåret 2021–2022) sker utanför renskötselområdet.

Den som ansöker om dispens ska bekanta sig omsorgsfullt med förordningen och tillhörande promemoria innan ansökan lämnas in. Ansökningsblanketten ska fyllas i omsorgsfullt. Förutom den sökandes uppgifter ska i ansökan anges de motiveringar som krävs för dispens. Ansökningsområdet anges entydigt på kartan genom att rita ut området för en etablerad vargflock eller ett etablerat vargpar. Dispensområdets yttre gränser ska anges enligt tydliga terrängobjekt, såsom vägar, älvar, bäckar och andra motsvarande terrängobjekt. I tjänsten riistahavainnot.fi finns områden med vargrevir utritade på karta.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning föreskrivs, att antalet vargar som får fällas kan vara högst 20 individer. Jakten får rikta sig till högst fyra flockar eller revirmarkerande vargpar.

Jord- och skogsbruksministeriet  pressmeddelande (mmm.fi)

Förordning (mmm.fi, PDF)

Riistahavainnot.fi

Extra information

Paasimaa, Marko

  • Jaktchef, Kajana
  • Dispenser för stora rovdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi