Siirry sisältöön

Vårens bäverjakt ger upplevelser och förebygger skador

 Med vårens bäverjakt fortsätter den i övrigt avstannade jaktsäsongen. Jakten på bäver förebygger skogs- och åkerskador. För att riva en damm behövs alltid markägarens tillstånd.

I vårt land påträffas europeisk bäver och kanadensisk bäver. Utbredningsområdet för den europeiska bävern omfattar nästan hela Satakunta, en del av Södra Österbotten och Kust-Österbottens södra delar. Kärnområdet för artens utbredning i Satakunta omfattar Kumo älvs älvdal från Björneborg till Kumo och å andra sidan från Björneborg norrut till området Sastmola-Siikais.

Bäverjakten startar den 20 augusti och fortsätter till slutet av april. Kanadensisk bäver jagas med tillstånd av markägaren eller jakträttsinnehavaren. För jakt på europeisk bäver krävs jaktlicens beviljad av Finlands viltcentral.

 

Under vårjakten krävs tålamod

Bävern är ett värdefullt vilt, av vilket den tåliga pälsen och det smakrika köttet används. Dessutom kan kraniet bli ett fint jaktminne. Bäverjakten på våren är ett utmärkt tillfälle att uppleva den spirande naturen, och samtidigt får man möjlighet till spännande och tålamodskrävande jaktupplevelser. I sin egenskap av vårjaktform är bäverjakten unik i Finland.

Som fångstredskap används huvudsakligen gevär, jaktbåge eller saxar som dödar omedelbart.

Vart tredje år görs bäverinventeringar. Utifrån dem producerar Naturresursinstitutet en uppskattning av bäverstammarnas storlek. Enligt inventeringarna hösten 2020 finns det i Finland 3 700–5 000 europeiska bävrar, dvs. något fler än enligt den inventering som genomfördes år 2017. Stammen för kanadensisk bäver har hållit sig på samma nivå som tidigare, dvs. 10 000–19 000 individer.

 

För att riva en bäverdamm krävs markägarens tillstånd

Med jakten begränsas bäverstammens tillväxt på områden med tät population, samtidigt som man förebygger skador.

I sin egenskap av pionjärart formar bävern sin livsmiljö genom att styra vattenflödet med hjälp av fördämningar. Den höjda vattennivån är till fördel för många skogsdjur, eftersom livsbetingelserna blir mångsidigare. Det uppstår värdefulla våtmarksbiotoper för sjö- och hönsfåglar, i vilka födoinsekterna trivs. Översvämningsområden i anslutning till sjöar eller dammar fungerar som fortplantningsplatser för fiskar som leker på våren.

Fördämningarna orsakar ställvis stora ekonomiska skador för markägarna, i form av fällda träd samt översvämmade väg-, skogs- eller åkerområden. Man bör anmäla om bäverdammar till markägaren eller den lokala jaktföreningen, så att för- och nackdelar med den höjda vattennivån kan bedömas.

Skador orsakade av bäver ersätts inte med statsmedel.

Dammar eller andra konstruktioner som hör till ett bebott bo får med tillstånd av markägaren för förebyggande av skada förstöras under följande tidsperioder:

1) 15.6–15.9 i landskapet Lappland,

2) 15.6–30.9 i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland,

3) 15.6–15.10 i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen,

4) 15.6–31.10 i övriga Finland.

Under övriga tider får inte ett bebott bo, eller därtill hörande damm eller någon annan konstruktion byggd av bäver förstöras.

Tilläggsuppgifter: Finlands viltcentral, de regionala jaktcheferna och viltplanerarna