Siirry sisältöön

Nordiska våtmarksdagen påminner om betydelsen av att skydda närliggande våtmarker

Internationella våtmarksdagen (World Wetlands Day), som i Norden infaller den 2 september, påminner om betydelsen av att skydda närliggande våtmarker. Finlands viltcentrals projekt Hembygdsvåtmark LIFE+ uppmuntrar markägare runt om i Finland att anlägga och restaurera våtmarker. Våtmarkerna minskar mängden näringsämnen som förs ut i vattendragen från jordbruk, skyddar mot översvämningar, erbjuder livsmiljöer för sjöfåglar och ökar den närliggande naturens mångfald.

I Norden firas onsdagen den 2 september den nordiska våtmarksdagen. Inom Finlands viltcentrals projekt Hembygdsvåtmark LIFE+ har sammanlagt 47 modellobjekt runt om i Finland anlagts eller restaurerats, med en total areal på över 220 hektar. Därtill har man gett råd i frågor om planering, finansieringsmöjligheter och tillståndsärenden för tiotals våtmarksprojekt. Även i år har det funnits intresse av att anlägga våtmarker runt om i Finland.

Lokala invånare och medlemmar i jaktsällskap har haft en avgörande betydelse för att våtmarksprojekt har startats, eftersom de har viktig kännedom om området och de lokala invånarnas inställning till våtmarkerna. Våtmarksprojekt som har startats av lokala aktörer har varit de mest framgångsrika i projektet Hembygdsvåtmark LIFE+. Då har markägarna förbundit sig att genomföra projektet och särskilt att sköta våtmarken under de kommande åren, vilket är av största betydelse för bevarandet av livsmiljön.

Jägare och jagande markägare har haft en nyckelposition i anläggandet och restaurerandet av våtmarkerna. De är ofta bekymrade över att många tidigare bra livsmiljöer för sjöfåglar i takt med naturliga förändringar i växtligheten eller på grund av bristande skötsel har försämrats eller till och med blivit helt odugliga. På modellvåtmarkerna i projektet Hembygdsvåtmark LIFE+ har markägarna eller medlemmar i jaktsällskapen vanligtvis arbetat tio eller till och med hundra timmar på talko i de olika skedena av anläggandet av våtmarken. På en del av våtmarkerna idkas jakt, men många våtmarker är helt och hållet utanför jakten och fungerar som mat- och rastplatser för flyttande sjöfåglar.

Våtmarker har klassificerats som ett av världens mest hotade ekosystem. Finland har en viktig internationell roll i skyddet av våtmarksnaturen, eftersom en betydande del av Europas sjöfåglar häckar i vårt land. I våtmarksnaturens biologiska mångfald trivs även en stor mängd övriga arter. Återställda våtmarksmiljöer förbättrar kvaliteten på ytvattnet, jämnar ut översvämningsflöden och kan vara betydelsefulla rekreationsområden.

Bild: Marko Muuttola / Finlands viltcentral